อำนาจหน้าที่ - ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสารบรรณและงานธุรการ ได้แก่ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือ
  การประชุม การประสานและอำนวยการ
 การจัดทำข้อมูลสถิติ

- งานการเงินและบัญชี ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณ
   การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี คุมยอดงบประมาณ
 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งานพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์

- งานบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำประวัติ การลา
  การประเมินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การอบรม

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย