อำนาจหน้าที่ - กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวร เพื่อใช้ในการตีราคา และแสดงมูลค่าทรัพย์สิน

- จัดทำแผนที่โครงข่ายทางและสะพาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการบริหารกำหนดมาตรฐานและแนวทาง
  ในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
  และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- พิจารณาแก้ไขปัญหาระวังชี้แนวเขตทาง และแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง

- สนับสนุน ร่วมจัดทำมาตรฐานและคู่มืองานบำรุงรักษาทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย