อำนาจหน้าที่ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- ศึกษาพัฒนาระบบบริหารงานโครงข่ายทางและสะพาน

- จัดทำทะเบียนโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท

- เป็นศูนย์กลางดูแลระบบสารสนเทศงานบำรุงรักษาทางและสะพาน

- ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทางและสะพาน

- ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านบำรุงรักษาทางและสะพานให้กับหน่วยงาน
  ภายในกรมฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ

- ตรวจสอบ รวบรวมข้อมุล และวิเคราะห์ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทาง

- สนับสนุน ร่วมจัดทำมาตรฐานและคู่มืองานบำรุงรักษาทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย