ภารกิจและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

- ส่วนอำนวยการ

- กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

- กลุ่มบำรุงทาง

- กลุ่มวิชาการและแผนงาน

- กลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค