ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง - - -
หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ
นางสาวเบญจมาศ สุขยิ่ง นักจัดการงานทั่วไป

☎ 0-2551-5239

☎ 0-2551-5234

☏ 0-2551-5232 ✉ benjamartt05@gmail.com
ผู้เชี่ยวชาญ
นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ☎ 0-2551-6065 ☏ 0-2551-5232 ✉ chuchaipa@gmail.com
ส่วนอำนวยการ
นางสาวลาวัณย์ ชวาลาทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5245 ☏ 0-2551-5232 ✉ lawanc2501@gmail.com
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวสายใจ นาคชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5241 ☏ 0-2551-5235 ✉ nunuy_hinano@hotmail.com
นางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ☎ 0-2551-5241 ☏ 0-2551-5235  
- งานสารบรรณ
นางสาวเบญจา ทับพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5231 ☏ 0-2551-5235 ✉ benja2505@gmail.com
กลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ koonnamas@yahoo.com
- งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล จริตดี นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ narumolthanu@gmail.com
- งานด้านวิศวกรรม
นายกิตจากรณ์ ปิ่นละมัย วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ kpinlamai@hotmail.com
นายปริวัฒน์ รอดนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ pariwat.nong31@gmail.com
- งานด้านปฏิบัติการ
นายเสฏฐพงศ์ ทองประภา วิศวกรโยธาชำนาญการ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ suraauto@hotmail.com
- หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
นายเผชิญ คงทุง ผอ.บทช.ราชพฤกษ์ 0-2887-7497 ☏ 0-2887-7497 ✉ drr_2505@hotmail.com
- หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์
นายรัฐ หอมบุหงา ผอ.บทช.กัลปพฤกษ์ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5219 ✉ goolooo2004@gmail.com
- หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
นายธงชัย วิจิตรรณพัสดุ ผอ.บทช.ชัยพฤกษ์ 0-2585-4668 ☏ 0-2585-4667  
- หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์
นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผอ.บทช.นครอินทร์ 0-2459-2064 ☏ 0-2459-2064 ✉ supoth_chaeng@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
นายกิตติ มโนคุ้น ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 0-2551-5206 0-2551-5223 ✉ kitti_m@drr.go.th
- งานสารบรรณ
นางสาวสุมณฑา กันภัย นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5207 0-2551-5223 omelet66@gmail.com
- งานด้านวิชาการ
นายโกศล จันมนฑา วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5207 ☏ 0-2551-5223 koson.te@gmail.com
นางปฏิมาพร ธนินชินเกษม นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5207 ☏ 0-2551-5223 patimaporn.rf@gmail.com
- งานด้านปฏิบัติการ
นายไพรัช พงษ์ชู นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-2551-5207 0-2551-5223 p.phairach@gmail.com
- ส่วนสนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติการ
นายเรวัตน์ สุขขำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ☎ 0-2551-5207 ☏ 0-2551-5223 phaya.koun@hotmail.com
กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
นายจอม ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 0-2551-5212 ☏ 0-2551-5223 juzzy_easy@hotmail.com
- งานสารบรรณ
นางสาวอารีญา นงนุช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 0-2551-5211 ☏ 0-2551-5223  
- งานด้านวิชาการ
นายเฉลิมลาภ สินคง วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5211 ☏ 0-2551-5223 lermlapsinkong@gmail.com
- งานด้านปฏิบัติการ/ด่านชั่งน้ำหนักสมุทรสาคร
ว่าที่ ร.ต.สรศักดิ์ สันธนะดิลก นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-3471-0983   nok4489@hotmail.com
- งานด้านปฏิบัติการ/ด่านชั่งน้ำหนักราชพฤกษ์
นายธนาเศรษฐ์ ทิพย์ธนสิน นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-2551-5210   tanaset888@hotmail.com
กลุ่มวิชาการและแผนงาน
นายธงชัย วรวิทยธาดา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 0-2551-5253 0-2551-5248 w.thongchai_sbr@hotmail.com
- งานด้านงบประมาณ/แผนงาน
นายนพปฏล เสี่ยงบุญ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0-2551-5260 0-2551-5248 noppadol_gap@hotmail.com
นางสาวณัฐพร เทียมสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5265 ☏ 0-2551-5248 tourlek_tourlek@hotmail.com
กลุ่มบำรุงทาง
นายธนิต วิทยเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 0-2551-5261 0-2551-5257 thanit.w1669@gmail.com
- งานสารบรรณ/หญ้าแฝก/ภัยแล้ง/ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
นางธันธกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0-2551-5250 ☏ 0-2551-5257 thanthakon_r@gmail.com
- งานอุทกภัย/งบประมาณ/แบบประมาณราคา
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาบฏิบัติการ 0-2551-5263 ☏ 0-2551-5257 ✉ 
- งานบำรุงปกติ/งานถนนทรุด ดินไหล่เขาสไลด์
นายณัฐ สุทธิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 ✉ 
- งาน 4S/ตรวจสอบค่า K/ตรวจสอบเครื่องจักร/ตรวจสอบถนนระหว่างค้ำประกันสัญญา
นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-2551-5246 ☏ 0-2551-5257 chanskmi4@hotmail.com
- งานจัดตั้ง/บริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท
นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 sumatedrr@gmail.com
กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
นายครรชิต อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

0-2551-5244

0-2551-5247

0-2551-5247 kanchhit_im@yahoo.co.th
- งานสารบรรณ
นางสาวรัชนก แกล้วทนงค์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 fon_fon_0819@hotmail.com
- งานด้านวิชาการ
นายภาณุพงศ์ ช่ำชองกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 boomdrr2014@gmail.com
- งานด้านปฏิบัติการ
นายวีระพันธ์ สารพาณิชย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 wweerapan_vee@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 มกราคม 2562