กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน คค 0724/2

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

♦ สายทางที่ต้องการให้เร่งรัดจัดทำงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง เพื่อใช้ในงานยกระดับและออกแบบ ปีงบประมาณ 2563  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 8 พ.ย. 62 Coming Soon....

♦ การยื่นขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 4-7 เพลา(สำหรับผู้ประกอบการ)  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 24 ต.ค. 62 Coming Soon....

♦ คู่มือรถบรรทุก 4-7 เพลา  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 22 ต.ค. 62 Coming Soon....

วีดีโอสอนการใช้การงาน App  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 10 ต.ค. 62 

♦ แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 29 ส.ค. 62 

แผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งฯ และปรับเทียบมาตรฐานประจำปี 2563  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 19 ส.ค. 62 

แผนพิสูจน์ทราบเขตทาง ประจำปี 2563  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 19 ส.ค. 62 

♦ แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความพร้อมถนนคันคลองตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท(ฉบับที่9) พ.ศ.2558  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 28 พ.ย. 61 

ประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ(รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7เพลา)ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เดินบนทางหลวงชนบท (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 3 ก.ย. 61 

 แนวทางการประเมินผลให้คะแนนและแบบฟอร์ม ทช.ตน.04-1,ทช.ตน.04-2 พร้อมตัวอย่าง (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 29 ต.ค. 61 

 แบบฟอร์ม ทช.ตน.01,ใบรับรองผลการตรวจสอบ ตัวอย่างใบอนุญาตฯ, ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจสอบ (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 29 ต.ค. 61 

  คู่มือการพิจารณาอนุญาตฯ,แนวทางการดำเนินงาน(PPT) , การ์ดเขียว (หมวด1) , การ์ดแดง (หมวด2) (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 29 ต.ค. 61 

แผนการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 7 ก.ย. 61 

♦ หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะชนิดพิเศษเดินบนทางหลวงชนบท (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 3 ก.ย. 61 

  แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2562  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 8 ส.ค. 61  

 ♦  คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยานพาหนะหมวด (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 10 ก.ค. 61  

♦  แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่ง  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 20 มี.ค. 61 

♦  ข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญ โครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 7 มี.ค. 61  

    * บันทึกที่ คค 0724.2/ว 786 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

    * แบบฟอร์มข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต 

♦  แบบฟอร์ม กำหนดสายทางในการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แผนและผลการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2561   (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 

    * บันทึก แผนจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปี 2561

    * แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

    * แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

    * แผน - ผล รายจังหวัด 

    * สทช.ที่ 1

    * สทช.ที่ 2

    * สทช.ที่ 3

    * สทช.ที่ 4

    * สทช.ที่ 5

    * สทช.ที่ 6

    * สทช.ที่ 7

    * สทช.ที่ 8

    * สทช.ที่ 9

    * สทช.ที่ 10

    * สทช.ที่ 11

    * สทช.ที่ 12

    * สทช.ที่ 13

    * สทช.ที่ 14

    * สทช.ที่ 15

    * สทช.ที่ 16

    * สทช.ที่ 17

    * สทช.ที่ 18

♦  กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทาง โดยใช้โปรแกรม ArcGIS  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

    * โปรแกรม ArcGIS

 

    * การตรึงพิกัด 

    * File VDO วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS 

    * การตรึงพิกัด

    * คู่มือติดตั้งโปรแกรม ArcGIS  

♦  แบบฟอร์มสายทางขนส่งและประเภทพืชผลทางการเกษตร  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แบบฟอร์มสำรวจความพร้อมของพื้นที่ภายในสำนักงาน  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  ตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

    * แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

    * ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 

♦  แบบรายงานด่านตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตร   (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  ตรวจสอบสภาพความเสียหายถนนคันคลอง  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

    * บันทึกข้อความ (คค.0724.2/ว 4868 ลว. 2 ธันวาคม 2559)

    * แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายถนนคันคลอง

♦  รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (สทช.)   (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แบบฟอร์มบัญชีสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด   (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่เพื่อคืนหลักประกันสัญญา   (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  การจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 

♦  แบบฟอร์มบริหารจัดการเขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

    * แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.01, สบร.ขทล.01-1)

    * แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่ไม่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.02, สบร.ขทล. 02-1, สบร.ขทล.03)

    * แบบฟอร์มการคัดแยกประเภทสายทางของกรมทางหลวงชนบท

    * แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบเขตทาง

♦  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปี 2559

    * การประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559 viagra pas cher

    * แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

♦  แบบฟอร์มรายชื่อสายทางที่มีด่านหรือจุดที่มีการนำเข้า (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แผนและผลการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แบบฟอร์มขอสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แผนการดำเนินงานโครงการดำเนินการเอง    (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  การบังคับใช้น้ำหนักรถบรรทุกบนถนนคันคลอง (สำหรับทำไวนิล 2 แผ่นป้าย/1 สายทาง) (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แบบฟอร์มประเมินความพร้อมงานซ่อมบำรุงทางโดยวิธีดำเนินการเอง  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

♦  ประกาศการบังคับใช้ข้อกำหนดน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุก (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  แนวทางในการปฏิบัติงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน)

♦  บันทึกข้อความ เรื่อง ไม่ให้มีการผ่อนผันรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด (กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน) 

♦    คู่มือโปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (RMMS)  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์ทางและสะพาน)    

    ฉบับแก้ไข 27 ส.ค. 57

     * แนวทางในการใช้อุปกรณ์พกพา (Tablet)

     * การติดตั้งและการดาวน์โหลดโปรแกรม

     * การสำรวจและการบันทึกข้อมูล

     * การจัดพิมพ์รายงาน

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'