กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง คค 0724.3/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้น

 

 การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  13 พ.ย.. 61 

 เครื่องทดสอบ FWD (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  13 พ.ย.. 61 

การบริหารโครงข่ายและแผนสำรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมในปีงบประมาณ2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  29 ต.ค.61 

♦ การใช้งานและจัดทำข้อมูล PCU (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  19 ต.ค.61 

 สรุปสายทางซ้อนทับกรมป่าไม้ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  17 ต.ค. 61 

  โครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  ข้อมูลการสำรวจค่า (IRI)บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ปี 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  แผนการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร (PCU)ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  ตัวอย่าง One Page New update  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  17 เม.ย. 61 

♦  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประุเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   ปรับปรุง 29 มี.ค. 61 

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   

    * ชี้แจงเอกลักษณ์ทาง ทช. 61  ปรับปรุง 22 ม.ค. 61

    * ตัวอย่างแบบฟอร์มถ่ายทอดความรู้  ปรับปรุง 17 ม.ค. 61

    * แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.  ปรับปรุง 31 มี.ค. 61

    * แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.  ปรับปรุง 31 มี.ค. 61

♦  การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD) สำหรับงานออกแบบ
    ซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   8 มี.ค. 61 

♦  Geoharbour Construction Group (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อสำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง
    กรณีศึกษาของการวางท่อก๊าซเลียบถนนสาย นย.2011
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   8 มี.ค. 61 

♦  Japanese Porous Asphalt Technology (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  การพัฒนาแบบจำลองและระบบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานขนาดใหญ่
    (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)
   8 มี.ค. 61 

♦  การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  สรุปสายทางกรมทางหลวงชนบทที่ซ้อนทับแนวเขตป่าไม้  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 29 ม.ค. 61 

♦  แบบฟอร์มหนังสือถนนนอกโครงข่าย  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 1 ธ.ค. 60 

    * แบบฟอร์มแนวถนนนอกโครงข่าย   9 ม.ค. 61  

    * สรุปถนนนอกโครงข่ายโครงการหลวงปี 2554 - 2560   9 ม.ค. 61 

    ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท 

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีโครงการเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท  

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งตอบให้การสนับสนุนโครงการ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือส่งมอบถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    * ตัวอย่างหนังสือส่งมอบพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

♦  สรุปถนนโครงข่ายที่มีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน/วัน   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  14 พ.ย. 60 

♦  แบบฟอร์มอัตรากำลัง  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แบบประเมินนวัตกรรม   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แนวทางการบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่าง OnePage   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แนวทางการดำเนินงาน QA: Quality Qssurance (ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ 2560   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  FlowChat (แบบร่าง) ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance:QA) ของกรมทางหลวงชนบท (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) (2 พ.ย. 59)

♦  สรุปแผนการสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตารางสรุปปริมาณจราจร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  สรุปข้อมูลสภาพความเสียหายของสายทางโดยใช้โทนสี (RCI ปี 2559)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ปี 2559 (ทุกหน่วยงาน)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตามบันทึกที่ คค 0724.3/4557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
    ของรัฐบาลทั่วประเทศ (โครงการต่ำกว่า 1 ล้านบาท) ตามทางเลือกที่ 2
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

    * ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

    * ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

♦  สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18

    * สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 (ตามระเบียบกรมฯ พ.ศ. 2549)

♦  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559  
    และการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาในปีงบประมาณ 2560 (26 ตุลาคม 2558) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ข้อมูลทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกับทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สำเนาบันทึกข้อความที่ คค 0724.3/ว 4376 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

    * ตัวอย่าง สรุปรายละเอียดทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกับทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    * ตัวอย่าง อท.4024

    * ตัวอย่าง นม.1020

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 
     [คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มิติภายนอก ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)]

♦  สรุปค่า IRI ปี 2557 เป็นโสี สทช.ที่ 1 - 18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สทช.ที่ 1

    * สทช.ที่ 2

    * สทช.ที่ 3

    * สทช.ที่ 4

    * สทช.ที่ 5

    * สทช.ที่ 6

    * สทช.ที่ 7

    * สทช.ที่ 8

    * สทช.ที่ 9

    * สทช.ที่ 10

    * สทช.ที่ 11

    * สทช.ที่ 12

    * สทช.ที่ 13

    * สทช.ที่ 14

    * สทช.ที่ 15

    * สทช.ที่ 16

    * สทช.ที่ 17

    * สทช.ที่ 18

♦  รายงานสถานการณ์จัดทำข้อมูลความเสียหาย (RCI) โดยใช้สี สทช.ที่ 1-18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความเสียหาย (RCI) โดยใช้โทนสี (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

     (ตามบันทึกที่ คค 0718.3/ว 6099 ลว. 30 ธ.ค. 2557 เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลสภาพความเสียหายของสายทางโดยใช้โทนสี)

♦ เอกสารชุดแบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   ปรับปรุง 26 ม.ค. 58

    * สำหรับ (สทช.)

    * สำหรับ (ทชจ.)

    * สำหรับ (ศบช.)

♦  แนวทางสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ PMMS (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

ประชุมชี้แจง สบณ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2559

    * ผลของการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

    * ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559

♦  แผนผัง (Flow Chart) ระบบการนำองค์การของกรมทางหลวงชนบท (Leadership Model : LDM) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) ปรับปรุง 15 ก.ย. 57

    * งานโครงข่ายและข้อมูลสำรวจ

♦  การประชุมชี้แจงงานระบบ CRD PMMS และ FMS (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  เกณฑ์การประเมิน 4S ปี 57 สำหรับ สทช.ที่ 1 - 18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  โครงข่ายทางหลวงชนบท ปี 2558 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

  PPT การประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  หลักเกณฑ์ถนนสายรอง & หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสสายทาง (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แผนผังทิศทางองค์กร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'