กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง คค 0724.3/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้น

 

 

♦ ้อมูล 4 ช่องจราจรขึ้นไป (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  30 ต.ค. 62 

♦ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  3 พ.ค. 62 

 การปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  2 พ.ค.62 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  5 ก.พ. 62 

♦ แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2562 Excel  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  29 ม.ค. 62 

 แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  21 ม.ค. 62 

รายละเอียดประเมินเอกลักษณ์ 2562  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  25 ม.ค. 62 

♦ การใช้งานรถสำรวจและตรวจสอบค่าความเรียบของถนน ( ROSY) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  28 พ.ย.. 61 

คู่มือการใช้รถสำรวจสภาพทาง ROSY  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  28 พ.ย.. 61 

 การพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  13 พ.ย.. 61 

 การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  13 พ.ย.. 61 

 เครื่องทดสอบ FWD (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  13 พ.ย.. 61 

การบริหารโครงข่ายและแผนสำรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมในปีงบประมาณ2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  29 ต.ค.61 

♦ การใช้งานและจัดทำข้อมูล PCU (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  19 ต.ค.61 

 สรุปสายทางซ้อนทับกรมป่าไม้ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  17 ต.ค. 61 

  โครงข่ายทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  ข้อมูลการสำรวจค่า (IRI)บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ปี 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  แผนการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจร (PCU)ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  7 ก.ย. 61 

♦  ตัวอย่าง One Page New update  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  17 เม.ย. 61 

♦  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประุเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนกลาง)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   ปรับปรุง 29 มี.ค. 61 

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   

    * ชี้แจงเอกลักษณ์ทาง ทช. 61  ปรับปรุง 22 ม.ค. 61

    * ตัวอย่างแบบฟอร์มถ่ายทอดความรู้  ปรับปรุง 17 ม.ค. 61

    * แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.  ปรับปรุง 31 มี.ค. 61

    * แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.  ปรับปรุง 31 มี.ค. 61

♦  การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD) สำหรับงานออกแบบ
    ซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   8 มี.ค. 61 

♦  Geoharbour Construction Group (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อสำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง
    กรณีศึกษาของการวางท่อก๊าซเลียบถนนสาย นย.2011
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   8 มี.ค. 61 

♦  Japanese Porous Asphalt Technology (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  การพัฒนาแบบจำลองและระบบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานขนาดใหญ่
    (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)
   8 มี.ค. 61 

♦  การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 8 มี.ค. 61 

♦  สรุปสายทางกรมทางหลวงชนบทที่ซ้อนทับแนวเขตป่าไม้  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 29 ม.ค. 61 

♦  แบบฟอร์มหนังสือถนนนอกโครงข่าย  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 1 ธ.ค. 60 

    * แบบฟอร์มแนวถนนนอกโครงข่าย   9 ม.ค. 61  

    * สรุปถนนนอกโครงข่ายโครงการหลวงปี 2554 - 2560   9 ม.ค. 61 

    ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท 

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีโครงการเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท  

    * ตัวอย่างหนังสือแจ้งตอบให้การสนับสนุนโครงการ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

    * ตัวอย่างหนังสือส่งมอบถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    * ตัวอย่างหนังสือส่งมอบพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ 

♦  สรุปถนนโครงข่ายที่มีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน/วัน   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)  14 พ.ย. 60 

♦  แบบฟอร์มอัตรากำลัง  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แบบประเมินนวัตกรรม   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แนวทางการบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่าง OnePage   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แนวทางการดำเนินงาน QA: Quality Qssurance (ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ 2560   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  FlowChat (แบบร่าง) ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance:QA) ของกรมทางหลวงชนบท (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) (2 พ.ย. 59)

♦  สรุปแผนการสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตารางสรุปปริมาณจราจร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  สรุปข้อมูลสภาพความเสียหายของสายทางโดยใช้โทนสี (RCI ปี 2559)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ปี 2559 (ทุกหน่วยงาน)   (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตามบันทึกที่ คค 0724.3/4557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
    ของรัฐบาลทั่วประเทศ (โครงการต่ำกว่า 1 ล้านบาท) ตามทางเลือกที่ 2
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

    * ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

    * ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

♦  สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18

    * สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 (ตามระเบียบกรมฯ พ.ศ. 2549)

♦  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559  
    และการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาในปีงบประมาณ 2560 (26 ตุลาคม 2558) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ข้อมูลทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกับทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สำเนาบันทึกข้อความที่ คค 0724.3/ว 4376 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

    * ตัวอย่าง สรุปรายละเอียดทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกับทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    * ตัวอย่าง อท.4024

    * ตัวอย่าง นม.1020

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 
     [คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มิติภายนอก ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)]

♦  สรุปค่า IRI ปี 2557 เป็นโสี สทช.ที่ 1 - 18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * สทช.ที่ 1

    * สทช.ที่ 2

    * สทช.ที่ 3

    * สทช.ที่ 4

    * สทช.ที่ 5

    * สทช.ที่ 6

    * สทช.ที่ 7

    * สทช.ที่ 8

    * สทช.ที่ 9

    * สทช.ที่ 10

    * สทช.ที่ 11

    * สทช.ที่ 12

    * สทช.ที่ 13

    * สทช.ที่ 14

    * สทช.ที่ 15

    * สทช.ที่ 16

    * สทช.ที่ 17

    * สทช.ที่ 18

♦  รายงานสถานการณ์จัดทำข้อมูลความเสียหาย (RCI) โดยใช้สี สทช.ที่ 1-18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความเสียหาย (RCI) โดยใช้โทนสี (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

     (ตามบันทึกที่ คค 0718.3/ว 6099 ลว. 30 ธ.ค. 2557 เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลสภาพความเสียหายของสายทางโดยใช้โทนสี)

♦ เอกสารชุดแบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)   ปรับปรุง 26 ม.ค. 58

    * สำหรับ (สทช.)

    * สำหรับ (ทชจ.)

    * สำหรับ (ศบช.)

♦  แนวทางสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ PMMS (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

ประชุมชี้แจง สบณ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

    * การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2559

    * ผลของการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

    * ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559

♦  แผนผัง (Flow Chart) ระบบการนำองค์การของกรมทางหลวงชนบท (Leadership Model : LDM) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) 

♦  การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง) ปรับปรุง 15 ก.ย. 57

    * งานโครงข่ายและข้อมูลสำรวจ

♦  การประชุมชี้แจงงานระบบ CRD PMMS และ FMS (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  เกณฑ์การประเมิน 4S ปี 57 สำหรับ สทช.ที่ 1 - 18 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  โครงข่ายทางหลวงชนบท ปี 2558 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

  PPT การประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  หลักเกณฑ์ถนนสายรอง & หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสสายทาง (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

♦  แผนผังทิศทางองค์กร (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง)

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'