กลุ่มบำรุงทาง คค 0724.4/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ประจำปี2562 (กลุ่มบำรุงทาง)  21 ส.ค. 62 

แบบงานบำรุงรักษา (กลุ่มบำรุงทาง)  18 มิ.ย. 62 

ประชุมเรื่อง เตรียมความพร้อมงานบำรุงทาง 17 มิ.ย.62 (กลุ่มบำรุงทาง)  17 มิ.ย. 62 

แบบฟอร์มสำรวจงานบำรุงรักษาทาง (กลุ่มบำรุงทาง)  17 มิ.ย. 62 

♦  ตัวอย่างแบบงานบำรุงรักษาทาง (กลุ่มบำรุงทาง)  17 มิ.ย. 62 

♦  ป้ายไวนิล "รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง" ขนาด กว้าง 120 cm x ยาว 360 cm (กลุ่มบำรุงทาง)  28 มี.ค. 62 

♦  ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ปี 2562 (กลุ่มบำรุงทาง) 28 มี.ค. 62  

    * ตัวอย่างป้ายไวนิล.JPG

    ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" .PSD

♦ แบบฟอร์ม สบร. 4S-1 , 4S-2 , 4S-3 ปี2562 (อนุมัติแล้ว) Update ล่าสุด (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แนวทางปฏิบัติ 4S ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แผนการตรวจและส่งรายงาน 4S ปีงบประมาณ2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แบบฟอร์ม X-ray ปี2562 (อนุมัติแล้ว)  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แนวทางปฏิบัติการตรวจ X-ray ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

 หนังสืออนุมัติเห็นชอบการใช้แบบฟอร์ม 4S + X-ray ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย. 61  

♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีคอสะพานขาด  (กลุ่มบำรุงทาง)   

 ♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีถนนทรุดตัว  (กลุ่มบำรุงทาง)   

♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา  (กลุ่มบำรุงทาง)   

♦   แนวทางการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง กรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา,ถนนทรุดตัว,และคอสะพานขาด (กลุ่มบำรุงทาง)  8 ส.ค. 61  

♦  การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.62  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦   แนวทางการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า โดยคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท  (กลุ่มบำรุงทาง)  20 ก.ค. 61  

♦  แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง  (กลุ่มบำรุงทาง) 20ก.ค. 61 

♦   ทะเบียนรายชื่อหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและโครงข่ายที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561  (กลุ่มบำรุงทาง)  27 มี.ค. 61  

♦  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัย (งบเหลือจ่าย+งบกลาง ปี 2560) (กลุ่มบำรุงทาง)  9 ม.ค. 61 

    * บันทึกรายงานการดำเนินงานงบอุทกภัย 

    * แบบฟอร์มรายงาน 

♦   คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท  (กลุ่มบำรุงทาง)  ปรับปรุง 29 ม.ค. 61  

♦  บันทึกที่ คค 0724.4/ว 4739 รายการขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561 (หลังช่วงพายุเซินกา)   (กลุ่มบำรุงทาง)  7 ธ.ค. 60  

♦   แบบฟอร์มบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ลูกรัง และ คอนกรีต ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบำรุงทาง) 9 พ.ย. 60  

    * หน้าปก 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลาดยาง 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางคอนกรีต 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลูกรัง  

♦  ตัวอย่างเอกสารค่า K   (กลุ่มบำรุงทาง) 3 ต.ค. 60  

♦  แบบฟอร์มตรวจเอกสารค่า K   (กลุ่มบำรุงทาง) 1 ต.ค. 60 

♦  การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.60  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง)

    * หนังสือเร่งสำรวจประมาณราคาสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

    * แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย

  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ กรมทางหลวงชนบท (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรูปถ่ายหมวดบำรุงทางหลวงชนบท   (กลุ่มบำรุงทาง)

  บันทึกข้อความ "การประชาสัมพันธ์ ทช."  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์

♦  ตัวอย่างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

    * ตัวอย่าง 1

    * ตัวอย่าง 2

    * ตัวอย่าง 3

    * ตัวอย่าง 4 

    * ตัวอย่าง 5

♦  ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" (กลุ่มบำรุงทาง)

    * ตัวอย่างป้ายไวนิล.JPG

    * ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" .PSD

♦  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างด้วยยางธรรมชาติ (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรีซีล ชนิดที่ 3

    * แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

♦  ข้อมูลสะพานลอยคนเดินข้ามบนโครงข่ายทางหลวงชนบท (กลุ่มบำรุงทาง)

    * บันทึกด่วนที่สุดที่ คค 0724.4/ว 5126 ลว. 21 ธ.ค. 59

    * สรุปข้อมูลสะพานลอยของกรมทางหลวงชนบท

    * แบบฟอร์มสำรวจสะพานลอยคนเดินข้าม 

  รายชื่อสายทางที่ชำรุดเสียหาย X-ray ทุกวันที่ 15 และ 30 (สทช.ที่ 1 - 18)  (กลุ่มบำรุงทาง) 
♦  ตารางรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและตำแหน่ง สำหรับห้างหุ้นส่วน/บริษัท
(กลุ่มบำรุงทาง)

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มบำรุงทาง)

  แบบฟอร์มปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (กลุ่มบำรุงทาง)
     (ส่งเป็น File Word หรือ Excel เท่านั้น)

    * แบบฟอร์ม

♦  แบบฟอร์ม 4S ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบฟอร์ม สบร.4S-1, 4S-2, 4S-3

    * ตัวอย่าง (4S-1

    * ตัวอย่าง (4S-2

    * ตัวอย่าง (4S-3

♦  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปี 2559

    * การประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

    * แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

♦  แบบก่อสร้างและประมาณราคา เรือนแถว งบเหลือจ่าย ปี 2559 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบบ้านเรือนแถว

    * ประมาณราคาเรือนแถว

♦  File ป้ายไวนิล "ทช.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" (อุทกภัย) ... (ติดรถ ขนาด 100x250 CM)  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย + ดินโคลนถล่ม) (กลุ่มบำรุงทาง) (ประชุมผู้บริหารวันที่ 13 มิถุนายน 2559)

♦  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างของหมวดบำรุงทางหลวงชนบท (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  File ป้ายไวนิล "ถนนทรุดตัว" (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรายงานถนนทรุดตัว (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  รายงานผลการดำเนินการช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ (ถนนทรุดตัว) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  (คู่มือ) แนวทางคู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  เอกสารใช้บรรยาย งานพาราสเลอรีซีล + งาน PARA AC (กลุ่มบำรุงทาง)

    * การฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล

    * ประมาณราคางาน PARA

    * งาน PARA AC

       - งาน PARA AC 1

       - งาน PARA AC 2

       - งาน PARA AC 3

       - งาน PARA AC 4

       - งาน PARA AC 5

       - งาน PARA AC 6

♦  แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักบำรุงทาง (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แนวทางการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

    * แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) ชนิดที่ 3

    * แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

♦  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง/เรียกเงินคืนค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  (กลุ่มบำรุงทาง)

    * เอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง (ค่า K)

    * เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ของผู้รับจ้าง

♦  รายละเอียดรายการที่ขอจัดสรร งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(กลุ่มบำรุงทาง) (มี 2 แบบฟอร์ม)   

    * สทช.ที่ 1   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 2   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 3   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 4   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 5   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 6   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 7   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 8   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 9   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 10 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 11 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 12 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 13 แบบฟอร์มที่ 1 böyük

    * สทช.ที่ 14 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 15 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 16 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 17 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 18 แบบฟอร์มที่ 1

    * รายงานงบต่ำล้าน ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน แบบฟอร์มที่ 2

♦  แบบฟอร์มผลตรวจสอบ + แบบฟอร์มสรุปเกรดคุณภาพโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4S) ปี 2559  (กลุ่มบำรุงทาง) 

    * ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 1

    * ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 2

    * แบบฟอร์มที่ 1 (ผลตรวจสอบแต่ละสายทาง)

    * แบบฟอร์มที่ 2 (สร้างบ้านสร้างแบรนด์ 4S ปี 2559) สทช.ที่ 1 - 9

    * แบบฟอร์มที่ 2 (สร้างบ้านสร้างแบรนด์ 4S ปี 2559) สทช.ที่ 10 - 18

♦  แนวทางในการปฏิบัติงานบำรุงปกติ + สร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4S) ปี 2559 (กลุ่มบำรุงทาง

♦  งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง หมวดบำรุงทางหลวงชนบท (งบต่ำกว่าล้าน) (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบประมาณราคา ถนนเข้าหมวด

    * แบบ ป้ายหมวด   Version 2007

    * แบบประมาณราคา ป้ายชื่อและประตูทางเข้า

    * แบบ เสาธงชาติ

    * แบบประมาณราคา เสาธงชาติ 

    * แบบ โรงจอด  Version 2007 

    * แบบประมาณราคา โรงจอด

    * แบบ รั้วลวดหนาม   Version 2007 

    * แบบประมาณราคา รั้วลวดหนาม

"การประยุกต์ใช้มูลค่าสินทรัพย์งานทางในภารกิจของงานบำรุงทาง" จากงานสัมมนาอบรม ผอ.หมวด (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ "การให้ความช่วยเหลือประชาชน" (สำหรับทำไวนิล)  (กลุ่มบำรุงทาง)

แบบฟอร์ม คส. ทส. โครงการถนนดีทั่วไทย (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย+คู่มือภัยพิบัติ (วันที่ 4 มิถุนายน 2558) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง  (กลุ่มบำรุงทาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

♦  นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน (กลุ่มบำรุงทาง)    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

♦  แบบฟอร์มสำรวจและประเมินสภาพทาง "โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน"
   (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  คู่มือกระบวนงานฟื้นฟูสภาพสายทางภายหลังเกิดอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง) 

♦  แบบฟอร์มรายชื่อสายทางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 และ 2 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มบำรุงปกติ (SYDMQ 1) ปี 2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ.2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * วงเงินสูงกว่า 10 ล้านบาท

    * วงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท

♦  หารือแนวทางปฏิบัติงานปี 2558 (กลุ่มบำรุงทาง) 

    * 4S ตัวรายงานปี 57

    * การบริหารจัดการภัยพิบัติ (FMS)

    * บำรุงปกติสะพานชุมชน

    * งบประมาณกลุ่มวิชาการและแผนงาน

    * บำรุงปกติงานทาง

♦  แบบฟอร์มรายชื่อสายทางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 และ 2 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦    (Application) โปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยางโดยใช้ Tablet (RMMS) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦    คู่มือโปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (RMMS)  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์ทางและสะพาน)    

    ฉบับแก้ไข 27 ส.ค. 57

     * แนวทางในการใช้อุปกรณ์พกพา (Tablet)

     * การติดตั้งและการดาวน์โหลดโปรแกรม

     * การสำรวจและการบันทึกข้อมูล

     * การจัดพิมพ์รายงาน

♦  เอกสารประเมิน ศบช. ปี 57 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * SAR 57

    * ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ

    * หลักเกณฑ์ฺและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ศบช. ปี 2557

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง ถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แนะนำการจัดทำแบบก่อสร้างถนนสายหลัก ปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  ตารางลักษณะความเสียหาย (อุทกภัย)  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  วิธีเข้าดูรายงานอุทกภัย จากทางหน้าเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง  

   (โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทจากเหตุอุทกภัย) (กลุ่มบำรุงทาง)

  PPT การประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 (กลุ่มบำรุงทาง)

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'