กลุ่มบำรุงทาง คค 0724.4/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

 

♦  ป้ายไวนิล "รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง" ขนาด กว้าง 120 cm x ยาว 360 cm (กลุ่มบำรุงทาง)  28 มี.ค. 62 

♦  ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ปี 2562 (กลุ่มบำรุงทาง) 28 มี.ค. 62  

    * ตัวอย่างป้ายไวนิล.JPG

    ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" .PSD

♦ แบบฟอร์ม สบร. 4S-1 , 4S-2 , 4S-3 ปี2562 (อนุมัติแล้ว) Update ล่าสุด (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แนวทางปฏิบัติ 4S ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แผนการตรวจและส่งรายงาน 4S ปีงบประมาณ2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แบบฟอร์ม X-ray ปี2562 (อนุมัติแล้ว)  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

♦ แนวทางปฏิบัติการตรวจ X-ray ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย61  

 หนังสืออนุมัติเห็นชอบการใช้แบบฟอร์ม 4S + X-ray ปี2562  (กลุ่มบำรุงทาง)  14 พ.ย. 61  

♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีคอสะพานขาด  (กลุ่มบำรุงทาง)   

 ♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีถนนทรุดตัว  (กลุ่มบำรุงทาง)   

♦  แบบฟอร์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา  (กลุ่มบำรุงทาง)   

♦   แนวทางการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง กรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา,ถนนทรุดตัว,และคอสะพานขาด (กลุ่มบำรุงทาง)  8 ส.ค. 61  

♦  การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.61  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦   แนวทางการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า โดยคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท  (กลุ่มบำรุงทาง)  20 ก.ค. 61  

♦  แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง  (กลุ่มบำรุงทาง) 20ก.ค. 61 

♦   ทะเบียนรายชื่อหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและโครงข่ายที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561  (กลุ่มบำรุงทาง)  27 มี.ค. 61  

♦  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัย (งบเหลือจ่าย+งบกลาง ปี 2560) (กลุ่มบำรุงทาง)  9 ม.ค. 61 

    * บันทึกรายงานการดำเนินงานงบอุทกภัย 

    * แบบฟอร์มรายงาน 

♦   คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท  (กลุ่มบำรุงทาง)  ปรับปรุง 29 ม.ค. 61  

♦  บันทึกที่ คค 0724.4/ว 4739 รายการขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561 (หลังช่วงพายุเซินกา)   (กลุ่มบำรุงทาง)  7 ธ.ค. 60  

♦   แบบฟอร์มบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ลูกรัง และ คอนกรีต ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบำรุงทาง) 9 พ.ย. 60  

    * หน้าปก 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลาดยาง 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางคอนกรีต 

    * รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลูกรัง  

♦  ตัวอย่างเอกสารค่า K   (กลุ่มบำรุงทาง) 3 ต.ค. 60  

♦  แบบฟอร์มตรวจเอกสารค่า K   (กลุ่มบำรุงทาง) 1 ต.ค. 60 

♦  การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.60  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง)

    * หนังสือเร่งสำรวจประมาณราคาสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

    * แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย

  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ กรมทางหลวงชนบท (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรูปถ่ายหมวดบำรุงทางหลวงชนบท   (กลุ่มบำรุงทาง)

  บันทึกข้อความ "การประชาสัมพันธ์ ทช."  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์

♦  ตัวอย่างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

    * ตัวอย่าง 1

    * ตัวอย่าง 2

    * ตัวอย่าง 3

    * ตัวอย่าง 4 

    * ตัวอย่าง 5

♦  ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" (กลุ่มบำรุงทาง)

    * ตัวอย่างป้ายไวนิล.JPG

    * ป้ายไวนิล "ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" .PSD

♦  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างด้วยยางธรรมชาติ (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรีซีล ชนิดที่ 3

    * แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

♦  ข้อมูลสะพานลอยคนเดินข้ามบนโครงข่ายทางหลวงชนบท (กลุ่มบำรุงทาง)

    * บันทึกด่วนที่สุดที่ คค 0724.4/ว 5126 ลว. 21 ธ.ค. 59

    * สรุปข้อมูลสะพานลอยของกรมทางหลวงชนบท

    * แบบฟอร์มสำรวจสะพานลอยคนเดินข้าม 

  รายชื่อสายทางที่ชำรุดเสียหาย X-ray ทุกวันที่ 15 และ 30 (สทช.ที่ 1 - 18)  (กลุ่มบำรุงทาง) 
♦  ตารางรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและตำแหน่ง สำหรับห้างหุ้นส่วน/บริษัท
(กลุ่มบำรุงทาง)

♦  ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร (กลุ่มบำรุงทาง)

  แบบฟอร์มปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (กลุ่มบำรุงทาง)
     (ส่งเป็น File Word หรือ Excel เท่านั้น)

    * แบบฟอร์ม

♦  แบบฟอร์ม 4S ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบฟอร์ม สบร.4S-1, 4S-2, 4S-3

    * ตัวอย่าง (4S-1

    * ตัวอย่าง (4S-2

    * ตัวอย่าง (4S-3

♦  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปี 2559

    * การประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

    * แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

♦  แบบก่อสร้างและประมาณราคา เรือนแถว งบเหลือจ่าย ปี 2559 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบบ้านเรือนแถว

    * ประมาณราคาเรือนแถว

♦  File ป้ายไวนิล "ทช.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" (อุทกภัย) ... (ติดรถ ขนาด 100x250 CM)  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย + ดินโคลนถล่ม) (กลุ่มบำรุงทาง) (ประชุมผู้บริหารวันที่ 13 มิถุนายน 2559)

♦  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างของหมวดบำรุงทางหลวงชนบท (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  File ป้ายไวนิล "ถนนทรุดตัว" (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรายงานถนนทรุดตัว (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  รายงานผลการดำเนินการช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ (ถนนทรุดตัว) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  (คู่มือ) แนวทางคู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  เอกสารใช้บรรยาย งานพาราสเลอรีซีล + งาน PARA AC (กลุ่มบำรุงทาง)

    * การฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล

    * ประมาณราคางาน PARA

    * งาน PARA AC

       - งาน PARA AC 1

       - งาน PARA AC 2

       - งาน PARA AC 3

       - งาน PARA AC 4

       - งาน PARA AC 5

       - งาน PARA AC 6

♦  แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักบำรุงทาง (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แนวทางการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

    * แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) ชนิดที่ 3

    * แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

♦  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง/เรียกเงินคืนค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  (กลุ่มบำรุงทาง)

    * เอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง (ค่า K)

    * เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ของผู้รับจ้าง

♦  รายละเอียดรายการที่ขอจัดสรร งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(กลุ่มบำรุงทาง) (มี 2 แบบฟอร์ม)   

    * สทช.ที่ 1   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 2   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 3   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 4   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 5   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 6   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 7   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 8   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 9   แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 10 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 11 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 12 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 13 แบบฟอร์มที่ 1 böyük

    * สทช.ที่ 14 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 15 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 16 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 17 แบบฟอร์มที่ 1

    * สทช.ที่ 18 แบบฟอร์มที่ 1

    * รายงานงบต่ำล้าน ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน แบบฟอร์มที่ 2

♦  แบบฟอร์มผลตรวจสอบ + แบบฟอร์มสรุปเกรดคุณภาพโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4S) ปี 2559  (กลุ่มบำรุงทาง) 

    * ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 1

    * ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 2

    * แบบฟอร์มที่ 1 (ผลตรวจสอบแต่ละสายทาง)

    * แบบฟอร์มที่ 2 (สร้างบ้านสร้างแบรนด์ 4S ปี 2559) สทช.ที่ 1 - 9

    * แบบฟอร์มที่ 2 (สร้างบ้านสร้างแบรนด์ 4S ปี 2559) สทช.ที่ 10 - 18

♦  แนวทางในการปฏิบัติงานบำรุงปกติ + สร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4S) ปี 2559 (กลุ่มบำรุงทาง

♦  งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง หมวดบำรุงทางหลวงชนบท (งบต่ำกว่าล้าน) (กลุ่มบำรุงทาง)

    * แบบประมาณราคา ถนนเข้าหมวด

    * แบบ ป้ายหมวด   Version 2007

    * แบบประมาณราคา ป้ายชื่อและประตูทางเข้า

    * แบบ เสาธงชาติ

    * แบบประมาณราคา เสาธงชาติ 

    * แบบ โรงจอด  Version 2007 

    * แบบประมาณราคา โรงจอด

    * แบบ รั้วลวดหนาม   Version 2007 

    * แบบประมาณราคา รั้วลวดหนาม

"การประยุกต์ใช้มูลค่าสินทรัพย์งานทางในภารกิจของงานบำรุงทาง" จากงานสัมมนาอบรม ผอ.หมวด (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ "การให้ความช่วยเหลือประชาชน" (สำหรับทำไวนิล)  (กลุ่มบำรุงทาง)

แบบฟอร์ม คส. ทส. โครงการถนนดีทั่วไทย (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย+คู่มือภัยพิบัติ (วันที่ 4 มิถุนายน 2558) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง  (กลุ่มบำรุงทาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

♦  นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน (กลุ่มบำรุงทาง)    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

♦  แบบฟอร์มสำรวจและประเมินสภาพทาง "โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน"
   (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  คู่มือกระบวนงานฟื้นฟูสภาพสายทางภายหลังเกิดอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง) 

♦  แบบฟอร์มรายชื่อสายทางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 และ 2 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มบำรุงปกติ (SYDMQ 1) ปี 2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ.2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * วงเงินสูงกว่า 10 ล้านบาท

    * วงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท

♦  หารือแนวทางปฏิบัติงานปี 2558 (กลุ่มบำรุงทาง) 

    * 4S ตัวรายงานปี 57

    * การบริหารจัดการภัยพิบัติ (FMS)

    * บำรุงปกติสะพานชุมชน

    * งบประมาณกลุ่มวิชาการและแผนงาน

    * บำรุงปกติงานทาง

♦  แบบฟอร์มรายชื่อสายทางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 และ 2 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦    (Application) โปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยางโดยใช้ Tablet (RMMS) (กลุ่มบำรุงทาง)

♦    คู่มือโปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (RMMS)  (กลุ่มบริหารสินทรัพย์ทางและสะพาน)    

    ฉบับแก้ไข 27 ส.ค. 57

     * แนวทางในการใช้อุปกรณ์พกพา (Tablet)

     * การติดตั้งและการดาวน์โหลดโปรแกรม

     * การสำรวจและการบันทึกข้อมูล

     * การจัดพิมพ์รายงาน

♦  เอกสารประเมิน ศบช. ปี 57 (กลุ่มบำรุงทาง)

    * SAR 57

    * ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ

    * หลักเกณฑ์ฺและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ศบช. ปี 2557

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง ถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แนะนำการจัดทำแบบก่อสร้างถนนสายหลัก ปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  ตารางลักษณะความเสียหาย (อุทกภัย)  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  วิธีเข้าดูรายงานอุทกภัย จากทางหน้าเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม  (กลุ่มบำรุงทาง)

♦  แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินสภาพทาง  

   (โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทจากเหตุอุทกภัย) (กลุ่มบำรุงทาง)

  PPT การประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 (กลุ่มบำรุงทาง)

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'