กลุ่มวิชาการและแผนงาน คค 0724.5/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  8 พ.ย.62   

♦  ประมาณราคางานบำรุงทาง   28 ต.ค.62(กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  16 ต.ค.62   

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนกันยายน 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  18 ก.ย.62   

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  10 ก.ย.62   

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  19 มิ.ย.62   

♦ หลักเกณฑ์กาออกแบบและประมาณราคางานบำรุง (ประชุม)(กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  20 มิ.ย.62  

♦  ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือนมิิถุนายน 2562 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  19 มิ.ย.62   

♦  เน้นย้ำหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทผิวทางลาดยาง สำหรับงานซ่อมบำรุงทางและข้อแนะนำ ในการสำรวจออกแบบโครงการซ่อมบำรุงพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ก.พ. 62 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

♦  การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางและสะพานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  30 ต.ค.61  

♦  การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  24 ต.ค. 61 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

♦  แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการใช้จ่าย/ขอสนับสนุนเพิ่มเติมค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ  (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 9 พ.ย. 60  

♦  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

♦  การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การบำรุงรักษาโครงข่ายทาง)   (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  

    * บันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ คค 0724.5/ว 3366 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 

    * ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษาโครงข่ายทาง (เอกสารแนบ 1)

    * แบบฟอร์ม สบร.กวผ.01

    * แบบฟอร์ม สบร.กวผ.02

    * แบบฟอร์ม สบร.กวผ.03

    * แบบฟอร์ม สบร.กวผ.04

    * แบบฟอร์มกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานในภูมิภาค (เอกสารแนบ 3)

♦  แบบฟอร์มการจัดทำแผนซ่อมบำรุงทาง ปี 2561 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

    * แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ติดค้ำประกันสัญญา (ช่วง กม.ดำเนินการ) สบร.กวผ.01

    * แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น สบร.กวผ.02

    * แบบฟอร์มรายงานการปรับเปลี่ยนกิจกรรม สบร.กวผ.03

    * แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน ปี 2561 สบร.กวผ.04

♦  การขอรับการสนับสนุนงบซ่อมบำรุงปกติ (เสียหายหนัก)   (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * แบบฟอร์มรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบซ่อมบำรุงปกติเสียหายหนัก (เอกสารแนบ 1)

    * แบบฟอร์มภายถ่ายทั่วไปและภาพถ่ายบริเวณตำแหน่งที่เสียหาย (เอกสารแนบ 2) 

♦  การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การบำรุงรักษาโครงข่ายทาง)   (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * บันทึกด่วนที่สุดที่ คค 0724.5/ว 4325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  

    * แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ (เอกสารแนบ 1) 

    * หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนข้อมูล (เอกสารแนบ 3)  

    * แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน (เอกสารแนบ 4) 

    * หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ (เอกสารแนบ 5)  

    * แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือติดค้ำประกันสัญญา (เอกสารแนบ 6) 

♦  การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

♦  แบบฟอร์มปรับเปลี่ยนแผน ปี 2559  (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

♦  แบบฟอร์มโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ปี 2560 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * https://viagrageneriquefr24.com/ ตัวอย่างเหตุผลและความจำเป็นสายหลัก ปี 2560  

    * ตัวอย่างแผนที่สายหลัก ปี 2560  

    * แบบฟอร์มเหตุผลและความจำเป็นสายหลัก ปี 2560  

    * แบบฟอร์มภาพถ่ายความเสียหาย  

    * แบบฟอร์มภาพถ่ายทุกระยะ 200 เมตร  

♦ โครงการขอรับการสนับสนุนงบบำรุง ปีงบประมาณ 2559 (งบกลางเพิ่มเติม) (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)
    (งบประมาณต่ำกว่า 1.00 ล้านบาท)

    * ตารางที่ 1 (งบต่ำกว่า 1.00 ล้านบาท)

    * ใบปะหน้าด่วนที่สุด (งบต่ำกว่า 1.00 ล้านบาท)

♦  แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นสายหลัก ปี 2559 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * บันทึก คค 0718.5/ว 994 ลว. 12 มีนาคม 2558 

      เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลักประจำปีงบประมาณ 2559

    * แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นสายหลัก ปี 2559  ( )

♦  แบบฟอร์มการตรวจสอบโครงการเงินกู้ฯ ปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

♦  แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (Zero Base) (กลุ่มวิชาการและแผนงาน) 

    * บันทึกที่ คค 0718.5/ว 5467 ลว. 18 พ.ย. 57 เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดทำแผนฯ ปี 59

    * แบบฟอร์มฯ จัดทำแผนฯ รายจ่าย ปี 2559

เตรียมความพร้อมโครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทสายหลัก ปีงบประมาณ 2559 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)  

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

    * บันทึกที่ คค 0718.5/ว 5397 ลว. 14 พ.ย. 57 เรื่อง เตรียมความพร้อมโครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทสายหลัก ปี 59

    * แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสายหลัก 59

    * หลักเกณฑ์การคัดเลือกงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางสายหลัก

♦  แบบฟอร์มการรายงานผลปี พ.ศ.2558 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * แบบฟอร์มการรายงานการใช้จ่ายงบซ่อมฉุกเฉิน

    * แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    * แบบฟอร์มการปรับแผนงบประมาณ ปี พ.ศ.2558

♦  ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ คค 0718.5/ว 2589 ลว. 13 มิ.ย. 57 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    เรื่อง  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    * เอกสารแนบ 1 (หลักเกณฑ์การพิจารณวิธีการซ่อมบำไรุงตามสภาพของทาง)

    * เอกสารแนบ 3 (ราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษาทาง)

    * เอกสารแนบ 4 (รายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมฯ)

    * เอกสารแนบ 5 (ภาพถ่ายงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซิล)

♦  แบบฟอร์มและตัวอย่าง เหตุผล และความจำเป็นสายหลัก ปี 2558 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

    * ตัวอย่างแบบฟอร์มเหตุผลและความจำเป็นถนนสายหลัก ปี 2558

    * ตัวอย่างแผนที่ 1) 2) 3) 4) 5) 6)

 PPT การประชุมหารือเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 (กลุ่มวิชาการและแผนงาน)

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'