กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค คค 0724.7/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

♦  การประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย(กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  28 ต.ค. 62 

♦  รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมของทางลอด (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  13 ส.ค. 62 

♦  บัญชีสะพานทางหลวงชนบท ปี พ.ศ.2564 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  18 ก.ย. 62 

♦  ซักซ้อมกิจกรรมที่ดำเนินการและรอบเวลาในการบำรุงรักษาสะพาน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  29 ต.ค. 61

♦  บัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2564  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) 18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 1    18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 2    18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 3    18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 4    18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 5    18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 6    18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 7    18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 8    18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 9    18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 10  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 11  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 12  18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 13  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 14  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 15  18 ก.ย. 62 

    สทช.ที่ 16  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 17  18 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 18  18 ก.ย. 62 

♦  บัญชีสะพานในโครงข่ายทาง ปี พ.ศ. 2564  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  19 ก.ย. 60 

    สบร.  19 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 1  19 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 2 19 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 3 19 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 4  19 ก.ย. 62 

    * สทช.ที่ 5 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 6 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 7 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 8 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 9 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 10 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 11 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 12 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 13 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 14 19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 15  19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 16  19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 17  19 ก.ย. 62

    * สทช.ที่ 18 19 ก.ย. 62

♦  บัญชีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2564 19 ก.ย. 62 

    สกส. 

    * สบร. 

♦  แบบฟอร์มการประเมินความเสียหายเบื้องต้นสะพานชุมชน สบร.บส.-02(กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    ฉบับแก้ไข 26 มิ.ย. 60 

♦  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน (Inventory Data) สบร.บส.-01 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) ฉบับแก้ไข 25 พ.ค. 60 

♦  แบบฟอร์มสำรวจสะพานชุมชน ปีงบประมาณ 2560  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * ปกแบบฟอร์มสำรวจฯ

    * ข้อมูลการสำรวจฯ 

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน

    * ประวัติสะพานในเขตชุมชน และแผนที่

♦  แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2560  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2560

♦  แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2559  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2559

    * หลักเกณฑ์การตรวจสอบปรับข้อมูลทะเบียนประวัติสะพาน

♦  แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาสะพานชุมชน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2558 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  (Application) โปรแกรมสำรวจสะพานโดยใช้ Tablet (BMMS) (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  ประมาณราคางานบำรุงสะพาน งบปกติ ปี 58 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)   ฉบับแก้ไข 29 ก.ค.57

♦  ประมาณราคางานบำรุงปกติสะพาน ปี 2557 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) Excel version 97-2003

♦  แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาจัดทำแผนสะพานชุมชน (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มขอสนับสนุน

    * รายละเอียดเกณฑ์พิจารณางานบำรุงรักษาสะพานชุมชน

    http://www.achaten-suisse.com/ * เกณฑ์การพิจารณางานบำรุงรักษาสะพานชุมชน

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'