กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค คค 0724.7/

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'
(บาง File ที่ท่าน Download แล้วเปิดไม่ได้ เป็นเพราะในเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิด File นั้นได้)

 

♦  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ.2562 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  25 ก.พ. 62 

♦  ซักซ้อมกิจกรรมที่ดำเนินการและรอบเวลาในการบำรุงรักษาสะพาน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  29 ต.ค. 6

♦  (คู่มือ) บัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2562  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  15 มี.ค. 61 

♦  บัญชีสะพานในโครงข่าย ปี พ.ศ. 2562  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) 20 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 1    24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 2    24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 3    24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 4    24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 5    24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 6    24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 7    24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 8    24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 9    24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 10  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 11  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 12  24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 13  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 14  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 15  24 พ.ย. 60 

    สทช.ที่ 16  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 17  24 พ.ย. 60 

    * สทช.ที่ 18  24 พ.ย. 60 

♦  บัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2561  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)  ก.ย. 60

    * สทช.ที่ 1 

    * สทช.ที่ 2

    * สทช.ที่ 3

    * สทช.ที่ 4 

    * สทช.ที่ 5

    * สทช.ที่ 6

    * สทช.ที่ 7

    * สทช.ที่ 8

    * สทช.ที่ 9

    * สทช.ที่ 10 

    * สทช.ที่ 11

    * สทช.ที่ 12

    * สทช.ที่ 13

    * สทช.ที่ 14

    * สทช.ที่ 15 

    * สทช.ที่ 16 

    * สทช.ที่ 17 

    * สทช.ที่ 18

♦  แบบฟอร์มการประเมินความเสียหายเบื้องต้นสะพานชุมชน สบร.บส.-02(กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)
   
ฉบับแก้ไข 26 มิ.ย. 60 

♦  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน (Inventory Data) สบร.บส.-01 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) ฉบับแก้ไข 25 พ.ค. 60 

♦  แบบฟอร์มสำรวจสะพานชุมชน ปีงบประมาณ 2560  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * ปกแบบฟอร์มสำรวจฯ

    * ข้อมูลการสำรวจฯ 

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน

    * ประวัติสะพานในเขตชุมชน และแผนที่

♦  แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2560  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2560

♦  แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2559  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2559

    * หลักเกณฑ์การตรวจสอบปรับข้อมูลทะเบียนประวัติสะพาน

♦  แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาสะพานชุมชน  (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2558 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  (Application) โปรแกรมสำรวจสะพานโดยใช้ Tablet (BMMS) (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

♦  ประมาณราคางานบำรุงสะพาน งบปกติ ปี 58 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)   ฉบับแก้ไข 29 ก.ค.57

♦  ประมาณราคางานบำรุงปกติสะพาน ปี 2557 (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค) Excel version 97-2003

♦  แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาจัดทำแผนสะพานชุมชน (กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค)

    * แบบฟอร์มขอสนับสนุน

    * รายละเอียดเกณฑ์พิจารณางานบำรุงรักษาสะพานชุมชน

    http://www.achaten-suisse.com/ * เกณฑ์การพิจารณางานบำรุงรักษาสะพานชุมชน

กรณีต้องการ Save แล้วไม่สามารถ Save ได้ ให้  'Click ขวา' File ที่ต้องการ แล้วเลือก 'Save Target as ...'