องค์ความรู้

คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย(คู่มือปฎิบัติงานฉบับย่อ)  28 ต.ค. 62 

คู่มือบำรุงสะพานและทางลอด ปี 2562  23 ก.ค. 62 

คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยานพาหนะหมวด 10 ก.ค. 61 

การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD)
สำหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล
8 มี.ค. 61 

Geoharbour Construction Group 8 มี.ค. 61 

การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อสำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง
กรณีศึกษาของการวางท่อก๊าซเลียบถนนสาย นย.2011
8 มี.ค. 61 

Japanese Porous Asphalt Technology 8 มี.ค. 61 

การพัฒนาแบบจำลองและระบบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานขนาดใหญ่  8 มี.ค. 61

การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection 8 มี.ค. 61 

คู่มือบำรุงทาง ฉบับปรับปรุง ปี 2561 5 ก.พ. 61 

คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปรับปรุง 29 ม.ค. 61  

(คู่มือ) การเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน      ปรับปรุง 25 พ.ค. 2560

Flowchart ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance:QA) ของกรมทางหลวงชนบท  (6 กุมภาพันธ์ 2560)

รายงานประจำปี 2559 ของสำนักบำรุงทาง

นวัตกรรม 2557 

โครงการถนนดีทั่วไทย : คู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท 

คู่มือ แนวทางคู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว

การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง

การออกแบบและพัฒนาวัสดุทางเลือกสำหรับผิวทางแอสฟัลต์เพื่อเพิ่มความต้านทาน
การลื่นไถลตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เขตปริมณฑลฝั่งตะวันตก

คู่มือแนวทางและขั้นตอนการรับมอบทางจากส่วนราชการอื่นหรือเจ้าของทางเดิม

การศึกษาโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการจัดตั้งสถานีกำกับตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกในพื้นที่ภาคตะวันออก

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการซ่อมบำรุงทาง

คู่มือกระบวนงานฟื้นฟูสภาพสายทางภายหลักเกิดอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท

การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557

คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) กระบวนการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุหมอทาง

การใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)

การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น 4S

คู่มือควบคุมงานบำรุงทาง

คู่มือการปฏิบัติงานและตรวจติดตามการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่เสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ

คู่มือบำรุงปกติ ปี 2557

รายงานประจำปี 2555 ของสำนักบำรุงทาง

คู่มือบำรุงปกติ ปี 2554

คู่มือการพัฒนาองค์การ (ก.พ.ร.)

คู่มือระบบการนำองค์การ (LDM)

คู่มือการใช้งานระบบ FMS

คู่มือการใช้งานระบบ PMMS   

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง CRD 

 คู่มือโปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง RMMS  

     * แนวทางในการใช้อุปกรณ์พกพา (Tablet)

     * การติดตั้งและการดาวน์โหลดข้อมูล

     * การสำรวจและการบันทึกข้อมูล

     * การจัดพิมพ์รายงาน

คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน ปี 2551 (สำหรับสะพานในโครงข่ายทางหลวงชนบท)   ขึ้นเว็บไซต์ 24 ม.ค. 61