วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์กรมทางหลวงชนบท  (Vision)   

             "พัฒนา   เพิ่มคุณค่า  เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์  อย่างพอเพียงและยั่งยืน   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

             "Perfect the national road networks on a subtainable basic for the happiness and welfare of the people."

 

วิสัยทัศน์ของสำนักบำรุงทาง

             "โครงข่ายทางหลวงชนบท สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม"

 พันธกิจ ( Mission)  

              พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท    เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง    การท่องเที่ยว  การพัฒนาชายแดน

การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน  แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม  (Missing Link)  ทางเลี่ยง  (Bypass)   และ

ทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กร

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย