Menu
home
>>
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร : นายช่างโยธา
คุณสมบัติ :

1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา
เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร :

อัพโหลดเอกสารผ่าน Google Form ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
4. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

กำหนดการรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 พฤษภาคม 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์ทางระบบ Online ภายใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/VeraoSKfzWBRmeDE9

 

หมายเหตุ :
*เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำนักบำรุงทางไม่ประสงค์รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น
**ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้

Scroll Up Skip to content