Menu
home
>>
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร : นายช่างโยธา

คุณสมบัติ :
1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร : อัพโหลดเอกสารผ่าน Google Form ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
4. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ ภายใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/qPTu42rtXH6MhYfRA

หมายเหตุ :
*เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำนักบำรุงทางไม่ประสงค์รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น
**ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้

#สมัครงาน #รับสมัครงาน #สมัครงานราชการ #นายช่างโยธา #งานราชการ #กรมทางหลวงชนบท #กพบ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(31 ส.ค. 66) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 96.59 คะแนน (เพิ่มจากปีก่อน 5.83 คะแนน) เป็นลำดับที่ 2 ของกระทรวงคมนาคม และผลการประเมินภาพรวมระดับกรมหรือเทียบเท่า อยู่ในลำดับที่ 14 จากหน่วยงานทั้งสิ้น จำนวน 159 หน่วยงาน

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ สำนักบำรุงทาง (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา

Scroll Up Skip to content