Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะ

(22 ม.ค. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค Microsoft Teams เพื่อตรวจพิจารณากำหนดเส้นทางนำร่องที่เป็นไปตามกฎกระทรวง และกำหนดความเร็วยานพาหนะบนสายทาง โดยมี ผู้แทนสำนักบำรุงทาง สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักอำนวยความปลอดภัย และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบำรุงทาง ชั้น 3 อาคาร 3 กรมทางหลวงชนบท

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content