Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อเข้าบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท

(15 ก.พ. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อเข้าบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถนนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย 2 สายทาง ถนนที่ดำเนินการในปี 2554 – 2560 จังหวัดนคราชสีมา 1 สายทาง และถนนที่หน่วยงานอื่นขอมอบให้กรม ถนนคันคลองชลประทาน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง โดยมี นายคุณามาศ พันธุเตชะ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักบำรุงทาง นายอาคม ตันติพงษ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ผู้แทนสำนักกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ประชุมผ่าน (Application ZOOM) ไปยังแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มีนายกิตติ มโนคุ้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง บรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักบำรุงทาง ชั้น 3 อาคาร 3 กรมทางหลวงชนบท

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อเข้าบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content