Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมระบบบริหารงานของสำนักบำรุงทาง

(10 ก.พ. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาสัดส่วนคะแนนการประเมิน หลักเกณฑ์ แบบประเมิน แนวทาง และปฏิทินการประเมินเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทช. ปี 2564 โดยมี นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล สำนักอำนวยความปลอดภัย นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต และผู้แทนสำนักบำรุงทาง สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักก่อสร้างทาง สำนักฝึกอบรม สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักกฎหมาย สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีนายกิตติ มโนคุ้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง บรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท

วศญ. ประชุมระบบบริหารงานของสำนักบำรุงทาง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content