Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2

(11 พ.ค. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพิจารณาสายทางบรรจุเป็นโครงข่าย ถนนโครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ ถนนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 – 2560 และพิจารณาความเหมาะสม ถนนคันคลองผันน้ำ กรมชลประทาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 สายทาง โดยมีนายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายอาคม ตันติพงษ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และผู้แทนสำนักกฎหมาย กองแผนงาน ทั้งนี้นายกิตติ มโนคุ้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมประชุมผ่าน Application Zoom ไปยังแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักบำรุงทาง ชั้น 3 อาคาร 3 กรมทางหลวงชนบท

วศญ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางฯ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content