Menu
home
>>
ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ขอขยายระยะเวลาในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักบำรุงทาง (ส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง นายช่างโยธา   จำนวน 4 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.2 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
2.3 มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
2.5 มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
2.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้
2.7 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
2.8 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน

อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกมุมบนด้านขวา)
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
6.1 ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท www.maintenance.drr.go.th (ข่าวกิจกรรม) และให้ส่งเอกสารใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ไฟล์ .PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง [email protected] ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น.
6.2 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง ชั้น 2 อาคาร 3
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-551-5207
(ในวันและเวลาราชการ)

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 2 – 17 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกาศรับสมัคร

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content