Menu
home
>>
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร : วิศวกร (1 ตำแหน่ง) , นายช่างโยธา (4 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :
1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน

อัตราเงินเดือน :
วิศวกร 15,000 บาท
นายช่างโยธา 11,500 บาท

วุฒิการศึกษา :
วิศวกร : (จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี (ปริญญาตรี) สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา)
นายช่างโยธา : (จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา)

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร : อัพโหลดเอกสารผ่าน Google Form ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
4. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 22-30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ ภายใน วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/MgY5siJVJN7fmDn77

หมายเหตุ :
*เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำนักบำรุงทางไม่ประสงค์รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น
**ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้

#สมัครงาน #รับสมัครงาน #สมัครงานราชการ #นายช่างโยธา #วิศวกร #งานราชการ #กรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content