Menu
home
>>
รทช.ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท (5 พ.ค. 65) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อติดตามแนวทางการบรรจุสายทางให้เป็นโครงข่าย ถนนโครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ ถนนที่ดำเนินการ และพิจารณาความเหมาะสม ถนนคันคลองผันน้ำ ถนนกรมชลประทาน โดยมีนายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และผู้แทนสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักกฎหมาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้มีนายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง วิศวกรชำนาญการสำนักบำรุงทาง เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และประชุมผ่าน Application Zoom ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูถนนทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติสาย อย.6057 บ้านรอซีดี – บ้านม้า อำเภอลาดบัวหลวง, บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006 – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(31 ส.ค. 66) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท

16 ส.ค. 66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานบำรุงทาง ครั้งที่ 1/2566

Scroll Up Skip to content