Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักบำรุงทางขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลิงค์ด้านล่าง

1.ส่วนกลาง

2.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท

3. สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ

Scroll Up Skip to content