Menu
home
>>
(31 มี.ค. 66) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ประชุมพิจารณาการปรับแผนการทำงานตามมาตรการเร่งรัดปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 – บ้านบางพลีใหญ่ อ.เมือง,อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อื่นๆ

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูถนนทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติสาย อย.6057 บ้านรอซีดี – บ้านม้า อำเภอลาดบัวหลวง, บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006 – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(31 ส.ค. 66) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท

16 ส.ค. 66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานบำรุงทาง ครั้งที่ 1/2566

Scroll Up Skip to content