Menu
home
>>
โครงสร้างขององค์กร

โครงสร้างสำนักบำรุงทาง

  • ส่วนอำนวยการ
งานทั่วไปและติดตามประสานงาน
  • กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานบำรุง
กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารงานบำรุงทาง
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลงานซ่อมบำรุงทางและสนับสนุนด้านวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบำรุงสะพาน
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลงานซ่อมบำรุงสะพานและโครงสร้างพิเศษ และสนับสนุนด้านวิชาการ
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์
ทะเบียนสินทรัพย์ แนวเขตทางและสะพาน
  • กลุ่มติดตามประเมินผลงานบำรุง
สำรวจ ออกแบบ ดำเนินการ และติดตามงานซ่อมบำรุงทาง
  • กลุ่มบริหารงานบำรุงในเขต กทม. และปริมณฑล
สำรวจ ออกแบบ ดำเนินการ และติดตามงานบำรุงในเขต กทม. และปริมณฑล
Scroll Up Skip to content