Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง
นายชูชัย พนัสอัมพร รก.ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ☎ 0-2551-5239 ☏ 0-2551-5232 ✉ maintenance@drr.go.th
– หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ
นางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ☎ 0-2551-5239 ☏ 0-2551-5232 ✉ cookies.lovely3026@gmail.com
ผู้เชี่ยวชาญ
นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา  ☏ 0-2551-5232 ✉ koonnamas@yahoo.com
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานโครงสร้างพิเศษ)
นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รก.ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ☎ 0-2551-5264 ☎ 0-2551-5257 ✉ sasithon_fai@hotmail.com
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
ส่วนอำนวยการ
นางสาวศศิกัญชณา ทับทิมศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ☎ 0-2551-5245 ☏ 0-2551-5235 ✉ sosikanchana_06@hotmail.com
– งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวสายใจ นาคชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5241 ☏ 0-2551-5235 ✉ nunuy_hinano@hotmail.com
– งานสารบรรณ
นางสาวเบญจา ทับพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5231 ☏ 0-2551-5235 ✉ benja2505@gmail.com
กลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
นายเสฏฐพงศ์ ทองประภา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ suraauto@hotmail.com
– งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล จริตดี นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ narumolthanu@gmail.com
– งานด้านวิศวกรรม
นายกิตจากรณ์ ปิ่นละมัย วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ kpinlamai@hotmail.com
นายปริวัฒน์ รอดนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ pariwat.nong31@gmail.com
นายชวลิต ทิภากรวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ boy9811@hotmail.com
– งานด้านปฏิบัติการ
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
นายไพรัช พงษ์ชู ผอ.บทช.ราชพฤกษ์ ☎ 0-2887-7497 ☏ 0-2887-7497 ✉ p.phairach@gmail.com
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์
นายรัฐ หอมบุหงา ผอ.บทช.กัลปพฤกษ์ ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5219 ✉ goolooo2004@gmail.com
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
นายธงชัย วิจิตรรณพัสดุ ผอ.บทช.ชัยพฤกษ์ ☎ 0-2585-4668 ☏ 0-2585-4667
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์
นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผอ.บทช.นครอินทร์ ☎ 0-2459-2064 ☏ 0-2459-2064 ✉ supoth_chaeng@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
นายกิตติ มโนคุ้น ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5206  ☏ 0-2551-5232 ✉ kitti_m@drr.go.th
– งานสารบรรณ
นางสาวสุมณฑา กันภัย นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ omelet66@gmail.com
– งานด้านวิชาการ
นายโกศล จันมนฑา วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ koson.te@gmail.com
นางสาวธิดารัตน์ ณ ระนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5223  ☏ 0-2551-5232 ✉ radradtep@gmail.com
– งานด้านปฏิบัติการ
นายเรวัตน์ สุขขำ นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ phaya.koun@hotmail.com
– ส่วนสนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติการ
นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ thitikorn.po@gmail.com
กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
นายจอม ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5212  ☏ 0-2551-5232 ✉ juzzy_easy@hotmail.com
– งานสารบรรณ
นางสาวอารีญา นงนุช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 ☎ 0-2551-5211  ☏ 0-2551-5232
– งานด้านวิชาการ
นายเฉลิมลาภ สินคง วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5211  ☏ 0-2551-5232 ✉ lermlapsinkong@gmail.com
– งานด้านปฏิบัติการ/ด่านชั่งน้ำหนักสมุทรสาคร
ว่าที่ ร.ต.สรศักดิ์ สันธนะดิลก นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-3471-0983 ✉ nok4489@hotmail.com
– งานด้านปฏิบัติการ/ด่านชั่งน้ำหนักราชพฤกษ์
นายธนาเศรษฐ์ ทิพย์ธนสิน นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5210 ✉ tanaset888@hotmail.com
กลุ่มวิชาการและแผนงาน
นายธงชัย วรวิทยธาดา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5265 ☏ 0-2551-5248 ✉ w.thongchai_sbr@hotmail.com
– งานด้านงบประมาณ/แผนงาน
นายนพปฏล เสี่ยงบุญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5260 ☏ 0-2551-5248 ✉ noppadol_gap@hotmail.com
นางสาวณัฐพร เทียมสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5265 ☏ 0-2551-5248 ✉ tourlek_tourlek@hotmail.com
กลุ่มบำรุงทาง
นายธนิต วิทยเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5261 ☏ 0-2551-5257 ✉ thanit.w1669@gmail.com
– งานสารบรรณ/หญ้าแฝก/ภัยแล้ง/ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
นางธันธกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5250 ☏ 0-2551-5257 ✉ thanthakon_r@gmail.com
– งานอุทกภัย/งบประมาณ/แบบประมาณราคา
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาบฏิบัติการ ☎ 0-2551-5263 ☏ 0-2551-5257 ✉ voraphong1526@gmail.com
– งานบำรุงปกติ/งานถนนทรุด ดินไหล่เขาสไลด์
นายณัฐ สุทธิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 ✉ nutsutti@hotmail.com
– งาน 4S/ตรวจสอบค่า K/ตรวจสอบเครื่องจักร/ตรวจสอบถนนระหว่างค้ำประกันสัญญา
นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5246 ☏ 0-2551-5257 ✉ chanskmi4@hotmail.com
– งานจัดตั้ง/บริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท
นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 ✉ sumatedrr@gmail.com
กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
นายครรชิต อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5244 ☏ 0-2551-5247 ✉ kanchhit_im@yahoo.co.th
นางสาวรัชนก แกล้วทนงค์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ fon_fon_0819@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุดม นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ patcharin285@gmail.com
– งานด้านวิชาการ
นายภาณุพงศ์ ช่ำชองกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ boomdrr2014@gmail.com
– งานด้านปฏิบัติการ
นายวีระพันธ์ สารพาณิชย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ wweerapan_vee@hotmail.com
Scroll Up Skip to content