Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

 


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง
นายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ☎0-2551-5239 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง
นางสาวเฟื่องฟ้า เตชะเทพประวิทย์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎0-2551-5239 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวมุตา ศรีรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎0-2551-5239 ☏0-2551-5232 [email protected]
ผู้เชี่ยวชาญ
นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ☎0-2551-5260 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานโครงสร้างพิเศษ)
นายทินกร คุณสมิตปัญญา รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ☎0-2551-5264 ☎0-2551-5232 [email protected]
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
ส่วนอำนวยการ
นางสาวศศิกัญชณา ทับทิมศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ☎ 0-2551-5245 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวปิยวรรณ แย้มชุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5231 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวนารีรัตน์ ชื่นวจีธรรม นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5238 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาววรรณา โตวิจารย์ เจ้าพนักงานธุรการ ☎0-2551-5238 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวสายใจ นาคชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5241 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ☎ 0-2551-5241 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางวิไล ดวงรัศมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5235 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวรุ่งนภา ลี้ชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5235 ☏0-2551-5232 ✉  [email protected]
นายบัญชา สุภารัตนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5235 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวอัจฉรา หนูมา เจ้าพนักงานธุรการ ☎ 0-2551-5235 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานการเงินและบัญชี
นางธันฐกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0-2551-5227 0-2551-5232 [email protected] 
นางสาวสุภาพร แป้นพุดเย็น นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5227 0-2551-5232 [email protected] 
– งานทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยวรรณ แย้มชุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5231 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวรัศมี เพิ่มพงศาเจริญ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎ 0-2551-5231 ☏0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานบำรุง 
นายนพปฏล เสี่ยงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานบำรุง ☎ 0-2551-5233 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางทองม้วน แก้วชาติ เจ้าพนักงานธุรการ ☎ 0-2551-5260 ☏0-2551-5232 ✉ –
– งานแผนงานบำรุงและสะพาน
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎0-2551-5260 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวอาติยา เครือวรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎0-2551-5260 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวนงลักษณ์ ปานเนียม นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5233 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวจุฑามาส ปาเบ้า นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5233 ☏0-2551-5232 [email protected]
– ระบบจัดจ้างงานบำรุง/งานจัดสรรงบประมาณ
นางสาวณัฐพร เทียมสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎0-2551-5265 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวนฤมล บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ☎0-2551-5248 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวทิพวรรณ สินโพธ์ นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5248 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานบริหารจัดกการการอุทกภัย/ระบบ FMS
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎0-2551-5260 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวจุฑามาส ปาเบ้า นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5233 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวนงลักษณ์ ปานเนียม นักจัดการงานทั่วไป ☎0-2551-5233 ☏0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มบริหารงานบำรุงทาง
นายโกศล จันมนฑา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบำรุงทาง ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวณัฐธิดา กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวสุมณฑา กันภัย นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวเพ็ญพร สุขนา นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านวิชาการ
นายณัฐ สุทธิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
นายปพน ศรีบูรณ์ วิศวกร ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านสำรวจแลออกแบบ
นายภาณุสิชฌ์ รัตนกรัณฑ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
นายฐาปกรณ์ ชมภูศรี วิศวกรโยธา ☎ 0-2551-5207 ☏0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มบริหารงานบำรุงสะพาน
นายจุติ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบำรุงสะพาน ☎ 0-2551-5244 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานสารบรรณ
นางอารีย์วรรณ พ่วงพุ่ม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 ✉ –
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เดช เจ้าพนักงานธุรการ ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวรัชนก แกล้วทนงค์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวตวงรัตน์ ทาศรี นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวตะวัน เพ็งคล้าย นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวเบญจมาศ ช่วยบำรุง นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นางสาวบุษบากร บุญพร้อม เจ้าพนักงานธุรการ ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านวิชาการ
นายบัณฑิต ศิริแพทย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ  ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นายกฤต อินทรกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
นายชนินทร์ มณีสุวรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5247 ☏0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์
นายชวลิต ทิพากรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ ☎ 0-2551-5211 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวอารีญา นงนุช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ☎ 0-2551-5211 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านวิชาการ/งานบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท/งานทะเบียนสินทรัพย์
นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5210 ☏0-2551-5232 ✉ –
นายภูริเดช รัตนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5210 ☏0-2551-5232 ✉ –
นางสาวอุทัย สุริยนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5210 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานระบบ CRD
นายจิรายุ เชื้อสุข นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5210 ☏0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มติดตามประเมินผลงานบำรุง
นายเฉลิมลาภ สินคง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามประเมินผลงานบำรุง ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นายปภวัตร จันผง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวพิมพธู คนคล่อง นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5263 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานบำรุงปกติ
นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5249 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวบุศราทิพย์ นงนภัสรักอยู่ เจ้าพนักงานธุรการ ☎ 0-2551-5249 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวณัชปภา เดชอัมพรศรี คนงาน ☎ 0-2551-5249 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร / แจ้งแปลงทดสอบ
นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวพลอยพรม เดชอิสรีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานตรวจสอบค่า K ( ดำเนินการโดย สบร. )
นายปภวัตร จันผง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– ตรวจสอบงานระหว่างค้ำประกันสัญญา 2 ปี/งานถอนหนังสือค้ำประกันสัญญา 2 ปี
นางสาวณแขคุณ ริสอาด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นายปภวัตร จันผง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4S)
นายปภวัตร จันผง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
นายปภวัตร จันผง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5250 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานธุรการ Area ภาคเหนือ
นางสาวอริสรา คำภูษา นักจัดการงานทั่วไป ☎ 02-551-5263 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานธุรการ Area ภาคกลาง
นางสาวธิดารัตน์ ณ ระนอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 02-551-5263 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
นางสาวอัลชุรีย์ สุพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ☎ 02-551-5263 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานธุรการ Area ภาคอีสาน
นางสาวคุณากร สายหยุด นักจัดการงานทั่วไป ☎ 02-551-5263 ☏0-2551-5232 [email protected]
– งานธุรการ Area ภาคใต้
นางสาวพัณณิตา เสธา นักจัดการงานทั่วไป ☎ 02-551-5263 ☏0-2551-5232 ✉ [email protected]
กลุ่มบริหารงานบำรุงในเขต กทม. และปริมณฑล
นายเสฏฐพงศ์ ทองประภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบำรุงในเขต กทม. และปริมณฑล ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางเฟื่องฟ้า เตชะเทพประวิทย์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางปรียนันท์ ชูกิตติกาญจน์ คนงาน ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216  0-2551-5232 [email protected]
นางสาวคชาภรณ์ แก้วมณีวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5218,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวสุรักคณา ว่องไวพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านวิชาการ
นายปริวัฒน์ รอดนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นายกิตติ จุฑาภิรักษ์ วิศวกรโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางชาริญาณ์ รอดนวล วิศวกรโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นายชัยพร อ่องสอาด วิศวกรโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวอลิสา สังข์อ่วม วิศวกรโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นายบดินทร์ กาญจนากร นายช่างโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นายณัชพัสว์ สุริยกาญจน์ นายช่างโยธา ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.ถิรวัจน์ ผกผ่า วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวอัญชลี น้อยประไพ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวสำรวย บุญเกิด พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวนิภา ดอนจินดา นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวสุภาพร เนตรทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวกชพร กระจ่างพุ่ม นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาวภูริตา บานแย้ม นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 , 5215,5216 ☏ 0-2551-5232 [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
นายไพรัช พงษ์ชู ผอ.บทช.ราชพฤกษ์ ☎ 02-157-1400 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์
นายวินธ์ธร อูปคำ รก.ผอ.บทช.กัลปพฤกษ์  02-409-2883 0-2551-5232 [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
-นายโยธิน แก้วกลม รก.ผอ.บทช.ชัยพฤกษ์ ☎ 02-147-1788 0-2551-5232 [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์
นายธนาเศรษฐ์ ทิพย์ธนสิน ผอ.บทช.นครอินทร์ ☎ 02-459-2043 0-2551-5232 [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม
-นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม รก.ผอ.บทช.วงแหวนอุตสาหกรรม ☎ 02-464-2058 0-2551-5232 [email protected]
Scroll Up Skip to content