Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง
นายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ☎ 0-2551-5239 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ
นางสาวเฟื่องฟ้า เตชะเทพประวิทย์ ☎ 0-2551-5239 ☏ 0-2551-5232 ✉ –
ผู้เชี่ยวชาญ
นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ☎ 0-2551-5218  ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานโครงสร้างพิเศษ)
นายทินกร คุณสมิตปัญญา รก.ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ☎ 0-2551-5264 ☎ 0-2551-5257 ✉ –
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
ส่วนอำนวยการ
นางสาวศศิกัญชณา ทับทิมศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ☎ 0-2551-5245 ☏ 0-2551-5235 [email protected]
– งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวสายใจ นาคชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5241 ☏ 0-2551-5235 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวเบญจา ทับพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5231 ☏ 0-2551-5235 ✉ [email protected]
นางสาวปิยวรรณ แย้มชุ่ม ☎ 0-2551-5227 ☏ 0-2551-5235 ✉ –
นางสาวนารีรัตน์ ชื่นวจีธรรม นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5238 ☏ 0-2551-5235 ✉ –
กลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
นายเสฏฐพงศ์ ทองประภา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล จริตดี นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานด้านวิศวกรรม
นายกิตจากรณ์ ปิ่นละมัย วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
นายปริวัฒน์ รอดนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5215 ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานด้านปฏิบัติการ
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
นายไพรัช พงษ์ชู ผอ.บทช.ราชพฤกษ์ ☎ 0-2887-7497 ☏ 0-2887-7497 ✉ [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์
นายธนาเศรษฐ์ ทิพย์ธนสิน ผอ.บทช.กัลปพฤกษ์ ☎ 0-2551-5218 ☏ 0-2551-5219 ✉ [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
นายธงชัย วิจิตรรณพัสดุ ผอ.บทช.ชัยพฤกษ์ ☎ 0-2585-4668 ☏ 0-2585-4667 ✉ –
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์
นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผอ.บทช.นครอินทร์ ☎ 0-2459-2064 ☏ 0-2459-2064 ✉ [email protected]
– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม
นายพิทักษ์ ใจหลวง ผอ.บทช.วงแหวนอุตสาหกรรม ☎ – ☏ – ✉ –
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ –
– งานสารบรรณ
นางสาวสุมณฑา กันภัย นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5207  ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานด้านวิชาการ
☎ –  ☏ – ✉ –
นางสาวธิดารัตน์ ณ ระนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5223  ☏ 0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านปฏิบัติการ
☎ –  ☏ – ✉ –
– งานระบบ CRD และ PMMS
นายจิรายุ เชื้อสุข นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5223  ☏ 0-2551-5232 [email protected]
กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
นายจอม ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5211  ☏ 0-2551-5232 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ
นางสาวอารีญา นงนุช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 ☎ 0-2551-5211  ☏ 0-2551-5232 [email protected]
นางสาววิลาสินี เกษมศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5210  ☏ 0-2551-5232 [email protected]
– งานด้านวิชาการ
– งานด้านปฏิบัติการ/ด่านชั่งน้ำหนักสมุทรสาคร/ด่านชั่งน้ำหนักราชพฤกษ์
ว่าที่ ร.ต.สรศักดิ์ สันธนะดิลก นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-3471-0983 ☏ – ✉ [email protected]
กลุ่มวิชาการและแผนงาน
นายธงชัย วรวิทยธาดา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5265 ☏ 0-2551-5248 ✉ [email protected]
– งานด้านงบประมาณ/แผนงาน
นายนพปฏล เสี่ยงบุญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ☎ 0-2551-5260 ☏ 0-2551-5248 ✉ [email protected]
นางสาวณัฐพร เทียมสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ☎ 0-2551-5265 ☏ 0-2551-5248 ✉ [email protected]
กลุ่มบำรุงทาง
นายเฉลิมลาภ สินคง ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5261 ✉ [email protected]
– งานสารบรรณ/หญ้าแฝก/ภัยแล้ง/ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
นางธันธกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ☎ 0-2551-5250 ☏ 0-2551-5257 ✉ [email protected]
– งานอุทกภัย/งบประมาณ/แบบประมาณราคา
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาบฏิบัติการ ☎ 0-2551-5263 ☏ 0-2551-5257 [email protected]
– งานบำรุงปกติ/งานถนนทรุด ดินไหล่เขาสไลด์
นายณัฐ สุทธิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 [email protected]
– งาน 4S/ตรวจสอบค่า K/ตรวจสอบเครื่องจักร/ตรวจสอบถนนระหว่างค้ำประกันสัญญา
นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5246 ☏ 0-2551-5257 ✉ [email protected]
– งานจัดตั้ง/บริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท
นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5249 ☏ 0-2551-5257 ✉ [email protected]
กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
นายชวลิต ทิภากรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ☎ 0-2551-5244 ☏ 0-2551-5247 [email protected]
นางสาวรัชนก แกล้วทนงค์ นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุดม นักจัดการงานทั่วไป ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ [email protected]
– งานด้านวิชาการ
นายภาณุพงศ์ ช่ำชองกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ [email protected]
– งานด้านปฏิบัติการ
นายวีระพันธ์ สารพาณิชย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ☎ 0-2551-5247 ☏ 0-2551-5247 ✉ [email protected]
Scroll Up Skip to content