Menu
home
>>
กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

การยื่นขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 4-7 เพลา(สำหรับผู้ประกอบการ) 24 ต.ค. 62

คู่มือรถบรรทุก 4-7 เพลา 22 ต.ค. 62

วีดีโอสอนการใช้การงาน App  10 ต.ค. 62

แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563 29 ส.ค. 62

แผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งฯ และปรับเทียบมาตรฐานประจำปี 2563 19 ส.ค. 62

แผนพิสูจน์ทราบเขตทาง ประจำปี 2563 19 ส.ค. 62

แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความพร้อมถนนคันคลองตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท(ฉบับที่9) พ.ศ.2558 28 พ.ย. 61

ประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ(รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7เพลา)ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เดินบนทางหลวงชนบท 3 ก.ย. 61

แนวทางการประเมินผลให้คะแนนและแบบฟอร์ม ทช.ตน.04-1,ทช.ตน.04-2 พร้อมตัวอย่าง 29 ต.ค. 61

แบบฟอร์ม ทช.ตน.01,ใบรับรองผลการตรวจสอบ ตัวอย่างใบอนุญาตฯ, ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจสอบ 29 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาอนุญาตฯ,แนวทางการดำเนินงาน(PPT) , การ์ดเขียว (หมวด1) , การ์ดแดง (หมวด2) 29 ต.ค. 61

แผนการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 7 ก.ย. 61

♦ หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะชนิดพิเศษเดินบนทางหลวงชนบท 3 ก.ย. 61

แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2562  8 ส.ค. 61

คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยานพาหนะหมวด 10 ก.ค. 61

ข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญ โครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2561

บันทึกที่ คค 0724.2/ว 786 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 7 มี.ค. 61

แบบฟอร์มข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต 7 มี.ค. 61

แบบฟอร์ม กำหนดสายทางในการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทาง โดยใช้โปรแกรม ArcGIS

โปรแกรม ArcGIS

การตรึงพิกัด

File VDO วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS

การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ระวางโฉนดที่ดิน

คู่มือติดตั้งโปรแกรม ArcGIS

ตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

แบบฟอร์มบริหารจัดการเขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.01, สบร.ขทล.01-1)

แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่ไม่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.02, สบร.ขทล. 02-1, สบร.ขทล.03)

แบบฟอร์มการคัดแยกประเภทสายทางของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบเขตทาง

แนวทางในการปฏิบัติงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2558

Scroll Up Skip to content