Menu
home
>>
กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน

 

การใช้งานระบบติดตามและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงชนบท (Truck Monitoring System : TS)

File VDO บรรยายภาพรวมของระบบ TS 29 ก.ค. 64

File VDO บรรยายระบบติดตามรถบรรทุก 29 ก.ค. 64

File VDO บรรยายการใช้งาน Mobile App 29 ก.ค. 64

File VDO บรรยายระบบประเมินเส้นทางและขออนุญาต 29 ก.ค. 64

File VDO ระบบประเมินเส้นทางและขออนุญาต(สำหรับผู้ประกอบการ) 29 ก.ค. 64

ปรับแผนการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึก ปรับแผนการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนัก +เอกสารแนบ 1,2 18 มี.ค. 62

เอกสารแนบ  3 ปรับแผน  18 มี.ค. 62

แผนพิสูจน์ทราบเขตทาง ประจำปี 2564 18 ส.ค. 63

ส่งแผนการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 13 ส.ค. 63

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปี 63 7 ส.ค. 63

กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท ด้วยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินเขตทางหลวง (DRR ROW)

คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท 13 มี.ค. 62

คู่มือการใช้งานระบบ ROW 13 มี.ค. 62

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ ROW 13 มี.ค. 62

คู่มือการนำเข้า Shapefile แปลงที่ดินบนระบบ ROW 13 มี.ค. 62

ปัญหาที่พบ – แนวทางการแก้ไขปัญหา 13 มี.ค. 62

Index แผนที่มาตราส่วน 1:1000, 1:2000, 1:4000  13 มี.ค. 62

File VDO ขั้นตอนการตรวจสอบระวางแผนที่  13 มี.ค. 62

File VDO ขั้นตอนการนำข้อมูลระวางแผนที่เข้าสู่ระบบ  13 มี.ค. 62

File VDO ขั้นตอนการตรึงระวางด้วยโปรแกรม QGIS  13 มี.ค. 62

File VDO ขั้นตอนการสร้างรูปแปลงที่ขาดหายพร้อมลงข้อมูลกรรมสิทธิ์  13 มี.ค. 62

File VDO ปัญหาที่พบ – แนวทางการแก้ไขปัญหา  13 มี.ค. 62

File VDO ขั้นตอนการส่งออกรายงานการพิสูจน์ทราบเขตทาง  13 มี.ค. 62

แบบฟอร์มสรุปปริมาณจราจร 8 ม.ค. 63

สายทางที่ต้องการให้เร่งรัดจัดทำงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง เพื่อใช้ในงานยกระดับและออกแบบ ปีงบประมาณ 2563 8 พ.ย. 62

การยื่นขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 4-7 เพลา(สำหรับผู้ประกอบการ) 24 ต.ค. 62

คู่มือรถบรรทุก 4-7 เพลา 22 ต.ค. 62

วีดีโอสอนการใช้การงาน App  10 ต.ค. 62

แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563 29 ส.ค. 62

แผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งฯ และปรับเทียบมาตรฐานประจำปี 2563 19 ส.ค. 62

แผนพิสูจน์ทราบเขตทาง ประจำปี 2563 19 ส.ค. 62

แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความพร้อมถนนคันคลองตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท(ฉบับที่9) พ.ศ.2558 28 พ.ย. 61

ประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ(รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7เพลา)ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เดินบนทางหลวงชนบท 3 ก.ย. 61

แนวทางการประเมินผลให้คะแนนและแบบฟอร์ม ทช.ตน.04-1,ทช.ตน.04-2 พร้อมตัวอย่าง 29 ต.ค. 61

แบบฟอร์ม ทช.ตน.01,ใบรับรองผลการตรวจสอบ ตัวอย่างใบอนุญาตฯ, ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจสอบ 29 ต.ค. 61

คู่มือการพิจารณาอนุญาตฯ,แนวทางการดำเนินงาน(PPT) , การ์ดเขียว (หมวด1) , การ์ดแดง (หมวด2) 29 ต.ค. 61

แผนการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 7 ก.ย. 61

♦ หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะชนิดพิเศษเดินบนทางหลวงชนบท 3 ก.ย. 61

แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2562  8 ส.ค. 61

คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยานพาหนะหมวด 10 ก.ค. 61

ข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญ โครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2561

บันทึกที่ คค 0724.2/ว 786 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 7 มี.ค. 61

แบบฟอร์มข้อมูลทางแยกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นทางแยกคอนกรีต 7 มี.ค. 61

แบบฟอร์ม กำหนดสายทางในการดำเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทาง โดยใช้โปรแกรม ArcGIS

โปรแกรม ArcGIS

การตรึงพิกัด

File VDO วิธีการใช้โปรแกรม ArcGIS

การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ระวางโฉนดที่ดิน

คู่มือติดตั้งโปรแกรม ArcGIS

ตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพความเสียหายเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

แบบฟอร์มบริหารจัดการเขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.01, สบร.ขทล.01-1)

แบบฟอร์มสำหรับสายทางที่ไม่มีความชัดเจนของเขตทางหลวง (สบร.ขทล.02, สบร.ขทล. 02-1, สบร.ขทล.03)

แบบฟอร์มการคัดแยกประเภทสายทางของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบเขตทาง

แนวทางในการปฏิบัติงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2558

Scroll Up Skip to content