Menu
home
>>
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

 

การซ่อมบำรุงทางโดยวิธีหมุนเวียนนำวัสดุชั้นทางเดิมกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) 30 ก.ค. 63 

การลงทะเบียนทางหลวงชนบท

(ตัวอย่าง)การลงทะเบียนทางหลวงชนบท ลป.4041    14 ก.ย. 64 

➔ แบบฟอร์ม ทช. 1 14 ก.ย. 64

แบบฟอร์ม ทช. 2 14 ก.ย. 64

หนังสือรับรองเขตทางสาธารณประโยชน์   14 ก.ย. 64 

การกำหนดชั้นทางหลวงชนบท   14 ก.ย. 64 

แบบฟอร์มเอกลักษณ์ ทช. ประจำปี พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเอกลักษณ์ ทช. 2564 (Final)  3 มี.ค. 64 

แบบฟอร์มเอกลักษณ์ ทช. 2564 (Final)   3 มี.ค. 64 

ไฟล์นำเสนอประกอบการประเมินเอกลักษณ์ ทช. ประจำปี พ.ศ. 2564

VDO Conference 1 มี.ค. 64   3 มี.ค. 64 

1.1 อาคารสถานที่  3 มี.ค. 64 

1.2 พัฒนาบุคลากร  3 มี.ค. 64 

2.1 เครื่องกล  3 มี.ค. 64 

2.2 ทดสอบ 3 มี.ค. 64 

3.1 แผนงาน  3 มี.ค. 64 

3.2 สำรวจออกแบบ  3 มี.ค. 64 

3.3 ก่อสร้างทาง  3 มี.ค. 64 

3.4 ก่อสร้างสะพาน  3 มี.ค. 64 

3.5 บำรุงทาง  3 มี.ค. 64 

3.6 อำนวยความปลอดภัย  3 มี.ค. 64 

3.7 กฎหมาย  3 มี.ค. 64 

4.1 ความพึงพอใจภาคประชาชน  3 มี.ค. 64 

4.2 ส่งเสริม อปท.  3 มี.ค. 64 

ยืนยันโครงข่ายสายทาง 29 ธ.ค. 63

 เอกสารประกอบการประชุมการวางแผนงานโครงการและแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

ตัวอย่างรายงานขยายเขตทาง   9 ต.ค. 63

กำหนดการ การดำเนินโครงการ ปี 2565   9 ต.ค. 63

แบบฟอร์มบูรณาการแผนงานและไฟล์สำหรับใช้งาน  One-page  9 ต.ค. 63

 เอกสารนำเสนอและเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท (21/8/2563)

การประยุกต์ใช้ BIM (Building Information Modeling) ในงานวิศวกรรม   24 ส.ค. 63 

เทคโนโลยีการสำรวจโพรงในโครงสร้างถนนด้วยเครื่องมือ Ground Penetration Rader (GPR) แบบ 3 Arrays   24 ส.ค. 63 

การตรวจสอบและประเมินความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานเบื้องต้น (Quick Test)   24 ส.ค. 63 

การพัฒนางานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ โดยใช้วัสดุปูนซีเมนต์ร่วมกับแอสฟัลต์อิมัลชัน (กรณีศึกษา : ประเทศญี่ปุ่น)   24 ส.ค. 63 

การดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)   24 ส.ค. 63 

ประชาสัมพันธ์ มทช. ที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่ ในปี 62-63   24 ส.ค. 63 

Technologies for Safety Visibility   24 ส.ค. 63 

การเพิ่มความฝืดบนผิวทางบริเวณจุดอันตรายด้วยระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ   24 ส.ค. 63 

การนำเสนอด้านวิชาการของชมรมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท   24 ส.ค. 63 

คู่มือแนะนำการวิเคราะห์โครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกลสำหรับงานบูรณะถนนลาดยาง 30 ก.ค. 63 

(Poster) ประชาสัมพันธ์ : การสำรวจค่าความขรุขระสากล (IRI)  25 พ.ค. 63 

(Poster) ประชาสัมพันธ์ : การปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์  25 พ.ค. 63 

(Poster) ประชาสัมพันธ์ : ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทาง PMMS1  21 พ.ค. 63 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 26 มี.ค. 63 

เอกสารนำเสนอและเอกสารประกอบการประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563

เอกสารเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปี 2563   22 เม.ย. 63 

เอกสารประชุมชี้แจงเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปี 2563   25 ก.พ. 63 

เอกสารประกอบการประเมินและ Powerpoint ของแต่ละมิติ  27 ก.พ. 63 

แบบฟอร์มเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปี 2563

แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563 (Final) – สทช. 3 มี.ค. 63 

แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563 (Final) – ขทช. 3 มี.ค. 63 

แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563 (Final) – บทช. 3 มี.ค. 63 

แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563 (Final)  27 ก.พ. 63 

แบบประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. 2563 (Final) 27 ก.พ. 63 

คำสั่งเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ 17 ก.พ. 63 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)  17 ก.พ. 63 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล (ส่วนกลาง)  17 ก.พ. 63 

[โปสเตอร์] การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) 23 ม.ค. 61

[โปสเตอร์] เครื่องทดสอบการแอ่นตัวถนนด้วยน้ำหนักกระแทก (FWD) 23 ม.ค. 61

การสำรวจค่าการแอ่นตัวด้วยเครื่องมือ FWD 9 ม.ค. 63

อัตราการเพิ่มปริมาณการจราจร ปี 2557 – 2561 9 ม.ค. 63

เอกสารระบบบริหารงานบำรุงและสำรวจข้อมูล 9 ม.ค. 63

การปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ 9 ม.ค. 63

ผังแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท 19 พ.ย. 62

ข้อมูล 4 ช่องจราจรขึ้นไป 30 ต.ค. 62

การใช้งานรถสำรวจและตรวจสอบค่าความเรียบของถนน (ROSY) 28 พ.ย. 61

คู่มือการใช้รถสำรวจสภาพทาง ROSY 28 พ.ย. 61

การพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท 13 พ.ย. 61

การใช้งานและจัดทำข้อมูล PCU 19 ต.ค.61

สรุปสายทางซ้อนทับกรมป่าไม้ 17 ต.ค. 61

ตัวอย่าง One Page 17 เม.ย. 61

การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD) สำหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล 8 มี.ค. 61

Ground Improvement by VCM Method 8 มี.ค. 61

Japanese Porous Asphalt Technology 8 มี.ค. 61

การพัฒนาแบบจำลองและระบบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานขนาดใหญ่  8 มี.ค. 61

การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection  8 มี.ค. 61

แบบฟอร์มหนังสือถนนนอกโครงข่าย

แบบฟอร์มแนวถนนนอกโครงข่าย 9 ม.ค. 61

สรุปถนนนอกโครงข่ายโครงการหลวง ปี 2554–2560 9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนโครงการ 9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท 9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ  9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ กรณีโครงการเกี่ยวเนื่องกับสายทางของกรมทางหลวงชนบท  9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือแจ้งตอบให้การสนับสนุนโครงการ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ  9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือส่งมอบถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9 ม.ค. 61

ตัวอย่างหนังสือส่งมอบพื้นที่ กรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการ  9 ม.ค. 61

แนวทางสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ PMMS  9 ม.ค. 61

สรุปถนนโครงข่ายที่มีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน/วัน 14 พ.ย. 60

แนวทางการดำเนินงาน QA : Quality Qssurance (ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย)

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร

การประชุมชี้แจงงานระบบ CRD PMMS และ FMS

Scroll Up Skip to content