Menu
home
>>
กลุ่มบริหารงานบำรุงทาง

กลุ่มบริหารงานบำรุงทาง

 

คู่มือการวางแผนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง  26 ก.ค. 66 

 เอกสารนำเสนอและเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท (21/8/2563)

การประยุกต์ใช้ BIM (Building Information Modeling) ในงานวิศวกรรม   24 ส.ค. 63 

เทคโนโลยีการสำรวจโพรงในโครงสร้างถนนด้วยเครื่องมือ Ground Penetration Rader (GPR) แบบ 3 Arrays   24 ส.ค. 63 

การตรวจสอบและประเมินความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานเบื้องต้น (Quick Test)   24 ส.ค. 63 

การพัฒนางานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ โดยใช้วัสดุปูนซีเมนต์ร่วมกับแอสฟัลต์อิมัลชัน (กรณีศึกษา : ประเทศญี่ปุ่น)   24 ส.ค. 63 

การดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมบูรณะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)   24 ส.ค. 63 

ประชาสัมพันธ์ มทช. ที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่ ในปี 62-63   24 ส.ค. 63 

Technologies for Safety Visibility   24 ส.ค. 63 

การเพิ่มความฝืดบนผิวทางบริเวณจุดอันตรายด้วยระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ   24 ส.ค. 63 

การนำเสนอด้านวิชาการของชมรมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท   24 ส.ค. 63 

(Poster) ประชาสัมพันธ์ : การสำรวจค่าความขรุขระสากล (IRI)  25 พ.ค. 63 

(Poster) ประชาสัมพันธ์ : ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทาง PMMS1  21 พ.ค. 63 

[โปสเตอร์] การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) 23 ม.ค. 61

[โปสเตอร์] เครื่องทดสอบการแอ่นตัวถนนด้วยน้ำหนักกระแทก (FWD) 23 ม.ค. 61

การสำรวจค่าการแอ่นตัวด้วยเครื่องมือ FWD 9 ม.ค. 63

อัตราการเพิ่มปริมาณการจราจร ปี 2557 – 2561 9 ม.ค. 63

เอกสารระบบบริหารงานบำรุงและสำรวจข้อมูล 9 ม.ค. 63

แบบฟอร์มสรุปปริมาณจราจร 8 ม.ค. 63

การใช้งานรถสำรวจและตรวจสอบค่าความเรียบของถนน (ROSY) 28 พ.ย. 61

คู่มือการใช้รถสำรวจสภาพทาง ROSY 28 พ.ย. 61

ข้อมูล 4 ช่องจราจรขึ้นไป 30 ต.ค. 62

การใช้งานและจัดทำข้อมูล PCU 19 ต.ค.61

ตัวอย่าง One Page 17 เม.ย. 61

การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD) สำหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล 8 มี.ค. 61

Ground Improvement by VCM Method 8 มี.ค. 61

Japanese Porous Asphalt Technology 8 มี.ค. 61

การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection  8 มี.ค. 61

แนวทางสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ PMMS  9 ม.ค. 61

สรุปถนนโครงข่ายที่มีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน/วัน 14 พ.ย. 60

การประชุมชี้แจงงานระบบ CRD PMMS และ FMS

Scroll Up Skip to content