Menu
home
>>
กลุ่มติดตามประเมินผลงานบำรุง

กลุ่มติดตามประเมินผลงานบำรุง

 

แผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ปี 2566 15 ส.ค. 65

ไฟล์ป้ายไวนิล “รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง” ขนาดกว้าง 120×360 cm 21 ม.ค. 65

แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ประจำปี 2564   9 มิ.ย. 64

แบบฟอร์มรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  11 ม.ค. 64

ป้ายไวนิล “ร่วมด้วยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง” ปี 2563 

ป้ายไวนิล “ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” 13 ก.พ. 63

ป้ายไวนิล “ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ปี 2562 

ตัวอย่างป้ายไวนิล 11 ธ.ค. 62

ป้ายไวนิล “ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” 11 ธ.ค. 62

แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ประจำปี 2562 21 ส.ค. 62

แบบงานบำรุงรักษา 18 มิ.ย. 62

ประชุมเรื่อง เตรียมความพร้อมงานบำรุงทาง 17 มิ.ย. 62

แบบฟอร์มสำรวจงานบำรุงรักษาทาง 17 มิ.ย. 62

ตัวอย่างแบบงานบำรุงรักษาทาง 17 มิ.ย. 62

ป้ายไวนิล “รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง” ขนาด กว้าง 120 cm x ยาว 360 cm 28 มี.ค. 62

หนังสืออนุมัติเห็นชอบการใช้แบบฟอร์ม 4S + X-ray ปี 2562 14 พ.ย. 61

แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีคอสะพานขาด

แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีถนนทรุดตัว

แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงกรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา

แนวทางการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง กรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา,ถนนทรุดตัว,และคอสะพานขาด 8 ส.ค. 61

การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.62

แนวทางการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า โดยคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท 20 ก.ค. 61

แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง 20 ก.ค. 61

ทะเบียนหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและแผนที่โครงข่ายที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 27 มี.ค. 61

คู่มือบำรุงทาง ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2561  5 ก.พ. 61

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัย (งบเหลือจ่าย+งบกลาง ปี 2560)

บันทึกรายงานการดำเนินงานงบอุทกภัย 9 ม.ค. 61

แบบฟอร์มรายงาน 9 ม.ค. 61

คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท (ปรับปรุง) 29 ม.ค. 61

แบบฟอร์มบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ลูกรัง และ คอนกรีต ปีงบประมาณ 2561

หน้าปก 9 พ.ย. 60

รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลาดยาง 9 พ.ย. 60

รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางคอนกรีต 9 พ.ย. 60

รายงานบำรุงปกติ SYDMQ ผิวทางลูกรัง 9 พ.ย. 60

การประเมินการบริหารและจัดการ บทช.60

แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย

หนังสือเร่งสำรวจประมาณราคาสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

แบบฟอร์มการสำรวจความเสียหายของสายทาง เนื่องจากอุทกภัย

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ กรมทางหลวงชนบท (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560)

แบบฟอร์มรูปถ่ายหมวดบำรุงทางหลวงชนบท

บันทึกข้อความ “การประชาสัมพันธ์ ทช.”

แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง 5

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างด้วยยางธรรมชาติ

แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรีซีล ชนิดที่ 3

แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ข้อมูลสะพานลอยคนเดินข้ามบนโครงข่ายทางหลวงชนบท

บันทึกด่วนที่สุดที่ คค 0724.4/ว 5126 ลว. 21 ธ.ค. 59

สรุปข้อมูลสะพานลอยของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มสำรวจสะพานลอยคนเดินข้าม

ตัวอย่าง แบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (ส่งเป็น File Word หรือ Excel เท่านั้น)

แบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปี 2559

การประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

แบบฟอร์มการประเมินผู้อำนวยการหมวดฯ ปี 2559

แบบก่อสร้างและประมาณราคา เรือนแถว งบเหลือจ่าย ปี 2559

แบบบ้านเรือนแถว

ประมาณราคาเรือนแถว

File ป้ายไวนิล “ทช.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” (อุทกภัย) … (ติดรถ ขนาด 100×250 CM)

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างของหมวดบำรุงทางหลวงชนบท

File ป้ายไวนิล “ถนนทรุดตัว”

แบบฟอร์มรายงานถนนทรุดตัว

รายงานผลการดำเนินการช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ (ถนนทรุดตัว)

(คู่มือ) แนวทางคู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว

เอกสารใช้บรรยาย งานพาราสเลอรีซีล + งาน PARA AC

การฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล

ประมาณราคางาน PARA

งาน PARA AC

งาน PARA AC 1

งาน PARA AC 2

งาน PARA AC 3

งาน PARA AC 4

งาน PARA AC 5

งาน PARA AC 6

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

แนวทางการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

แผ่นพับงานฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) ชนิดที่ 3

แผ่นพับงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง/เรียกเงินคืนค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง (ค่า K)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ของผู้รับจ้าง

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง หมวดบำรุงทางหลวงชนบท (งบต่ำกว่าล้าน)

แบบประมาณราคาถนนเข้าหมวด

แบบป้ายหมวด Version 2007

แบบประมาณราคาป้ายชื่อและประตูทางเข้า

แบบเสาธงชาติ

แบบประมาณราคาเสาธงชาติ

แบบโรงจอด Version 2007

แบบประมาณราคาโรงจอด

แบบรั้วลวดหนาม Version 2007

แบบประมาณราคารั้วลวดหนาม

“การประยุกต์ใช้มูลค่าสินทรัพย์งานทางในภารกิจของงานบำรุงทาง” จากงานสัมมนาอบรม ผอ.หมวด

โปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยางโดยใช้ Tablet (RMMS) (Application)

คู่มือโปรแกรมช่วยในการสำรวจงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง (RMMS)

แนวทางในการใช้อุปกรณ์พกพา (Tablet)

การติดตั้งและการดาวน์โหลดโปรแกรม

การสำรวจและการบันทึกข้อมูล

การจัดพิมพ์รายงาน

Scroll Up Skip to content