Menu
home
>>
องค์ความรู้

องค์ความรู้

 

การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (FWD) สำหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล  8 มี.ค. 61

Geoharbour Construction Group  8 มี.ค. 61

การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้าในดินเพื่อใช้สำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง กรณีศึกษาของการวางท่อก๊าซเลียบถนนสาย นย.2011 8 มี.ค. 61

Japanese Porous Asphalt Technology  8 มี.ค. 61

การพัฒนาแบบจำลองและระบบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานขนาดใหญ่  8 มี.ค. 61

การป้องกันหินร่วงบนผิวทาง Rockfall Protection  8 มี.ค. 61

คู่มือบำรุงทาง ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2561  5 ก.พ. 61

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท 29 ม.ค. 61

คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน 25 พ.ค. 60

Flowchart ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance:QA) ของกรมทางหลวงชนบท 6 ก.พ. 60

นวัตกรรม 2557

(คู่มือ) แนวทางคู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว

การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง

การออกแบบและพัฒนาวัสดุทางเลือกสำหรับผิวทางแอสฟัลต์เพื่อเพิ่มความต้านทานการลื่นไถลตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเขตปริมณฑลฝั่งตะวันตก

การศึกษาโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการจัดตั้งสถานีกำกับตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกในพื้นที่ภาคตะวันออก

การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำลดระดับอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown)

การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น 4S

คู่มือควบคุมงานบำรุงทาง

คู่มือการปฏิบัติงานและตรวจติดตามการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่เสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ

คู่มือบำรุงปกติ ประจำปี 2557

คู่มือระบบการนำองค์การ (LDM)

คู่มือการใช้งานระบบ FMS

คู่มือการใช้งานระบบ PMMS

คู่มือการใช้งานระบบบริหารฐานข้อมูลกลาง CRD

Scroll Up Skip to content