Menu
home
>>
กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค

กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค

 

แบบฟอร์มการขึ้นบัญชีสะพานชุมชน 18 ธ.ค. 62

เอกสารประกอบการขึ้นบัญชีสะพานชุมชน 18 ธ.ค. 62

ตัวอย่างการประมาณราคาบำรุงปกติสะพานชุมชน 12 ธ.ค. 62

โปรแกรมประมาณราคาบำรุงปกติสะพานชุมชน ปี 2562 12 ธ.ค. 62

การประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย 28 ต.ค. 62

รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมของทางลอด 13 ส.ค. 62

บัญชีสะพานทางหลวงชนบท ปี พ.ศ.2564 18 ก.ย. 62

ซักซ้อมกิจกรรมที่ดำเนินการและรอบเวลาในการบำรุงรักษาสะพาน 29 ต.ค. 61

บัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2564 18 ก.ย. 62

สทช.ที่ 1

สทช.ที่ 2

สทช.ที่ 3

สทช.ที่ 4

สทช.ที่ 5

สทช.ที่ 6

สทช.ที่ 7

สทช.ที่ 8

สทช.ที่ 9

สทช.ที่ 10

สทช.ที่ 11

สทช.ที่ 12

สทช.ที่ 13

สทช.ที่ 14

สทช.ที่ 15

สทช.ที่ 16

สทช.ที่ 17

สทช.ที่ 18

บัญชีสะพานในโครงข่ายทาง ปี พ.ศ. 2564 19 ก.ย. 62

สบร.

สทช.ที่ 1

สทช.ที่ 2

สทช.ที่ 3

สทช.ที่ 4

สทช.ที่ 5

สทช.ที่ 6

สทช.ที่ 7

สทช.ที่ 8

สทช.ที่ 9

สทช.ที่ 10

สทช.ที่ 11

สทช.ที่ 12

สทช.ที่ 13

สทช.ที่ 14

สทช.ที่ 15

สทช.ที่ 16

สทช.ที่ 17

สทช.ที่ 18

บัญชีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2564 19 ก.ย. 62

สกส.

สบร.

บัญชีสะพานชุมชน ปี พ.ศ. 2562 15 มี.ค. 61

แบบฟอร์มการประเมินความเสียหายเบื้องต้นสะพานชุมชน สบร.บส.-02 26 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน (Inventory Data) สบร.บส.-01

คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน 25 พ.ค. 60

Scroll Up Skip to content